3:49

Höşhabar taryhy

MP3

Salam eziz moştaklar,siz eziz dostlarymyz bilen ýene düşuşmak mumkinçiligi uçin Atamyz Hudaýa şukurler aýdýas.Eziz dostlar,poplar käwagt öz wezipesini eýeläp açykdan açyk ahlaksyz we kanuna garşy işleri edýärler.

On dört we on bäşinçy asyrlarda ikki käwagt üç popy saýlamaga alyp gelen beýik shema poplaryň häsiýetlerini hem,ybadathana ýolbaşçylarynyň ruhyý ýagdaýyny hem umumman özgertip bilmedi.

Emma,eger höşhabarçylyk hereketi hakda oýlamak uçin masihiýligiň siýasyý görünuşi başga meseleler bilen bend bolan bolsa,onda akademik däp-dessurler hem höşhabar wagzyndan uzak bolan.

Orta asyrlarda teoretiki pelsepä bellenilen yhlaslylyk ýaly tanalan taglymat,jemagat işgärleriniň iň danasy boldy.Maglumat öz önüne anyk maksatlary goýmagy togtatdy we ýaraşdyrma meseleleriniň esaslaryny pähimlilik bilen toplady.

Fillip Şaff gorkmazdan ynanç billen şeýle diyip ýazýar:”Bu başagaý pikrler beýik materiýa hakda oýlaýar,jedelli meseleler tapýarlar we olara jogap berýarler,olaryň egilmeýan harakterlaryny görkezmek uçin butin kabul edilen berk ynamlary tankytçylar alawyndan geçirýady.”

Bular ylahyýet rysarlarydy.Pelsepe olaryň hyzmatkäri,şiwe bolsa-olaryň gylyçy we ýaýydy.”Jemagatyň arassalanmak döwründen ýagşy wagtlar başlandy.Popçylygy özgertmäge bir näçe hereket kabul edildi,ol käbir ýerlerde kop,käbirlerinde bolsa kem üstinlige ýetişdi.

Monahlygy özgertmek ähmiýetli boldy,munuň netijesi höşhabarçylygyň gidişini işjen herekete alyp geldi.910 ýyl merkeziý Fransiýada Klýun abbatlygynda başlanan Klýun reformasy,manahçylykda esasyý ruhyý täzeleniş bolup hasaplanýar.

Bu reforma arkaly Bernard Klerwoskiýň ruhlanan hyzmaty döredi.Sister=siýan-çylaryň gelip çykyşy Ewropada höşhabarçylyk işjeňligini güýçlentirdi.

Ýone Rim katolik jemiýetiniň ýagşy ösmegine,orta asyrlaryň ahyrlaryndäky jemagatlarda höşhabarçylyk hereketine ähmiýetli täsir görkezen,wagyz aýdýan monahlaryň işleri arkaly yetişdiler.

Fransiskançilar we Dominikanlar son iezuitler butin dünýäde we Ewropada monastirlar we ybadathanalar oturtdylar.Kop masihiýlere bu özgerişler yeterli çünnur bolup görünmedi.

Şonuň uçin orta asyrlarda Mesih Bedeniniň päklenişine garatylan her hil hereketler peýda boldy.Şonuň bilen eziz doganlar mowzugymyzy gutarýas. Ezizler indiki mowzuklarymyz arkaly duşuşýinçenli hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top