3:54

Her hil böwetlere duç gelmek

MP3

Salam ezizler. Dunýada din kop. Ösüp gelýan dowletleriň her bir taýpasy, ýa-
da her bir bolegi özünuň şahsyý dinine eýe .Bu bolsa elbetde Mesih uçin
adamlara etmek uçin ulakan böwet bolýar.Biz bu gepleri kop eşidýas:” Men
ata-babalarymyň dinini taşlap gidip bilmaýan.Men olaryň däp-dessurlerini
berjaý etmegim gerek.Masihiýlyk meniň halkym uçin ýat.Men oňa ygtykat edip
bilmaýan.”Siz şonuň ýaly böwetler onunde näme eden bolordyňyz?
Birinjiden haýatynyzdaky özgerişleri görmaga ol adama mumkinçilik
beriň.Hudaý olary söýanyňy aýdyň.Olor bilen gep çekeleşmeň.Resullerden
Pawlus näme diyenini ýatlan.Ol hem olar ýaly pikirledi.Onda hem atasynyň
ygtykaty bardy.Ol maşgalasynyň hemme däp-dessurlerine berilen we olory
äkýürekden berjaý edýady.Ol Isa hakynda geplan hemme-aýalmy ol erkek ýa-da
çaga tutyp zyndana taşlýady.Masihyýlyk uçin nahillidir täze onuň
medeniýetine we ata-babalarynyň ygtykatyna butinleý garama-garşy bolan
zatdy.

Ol hattda bir näçe höşhaýarçylaryň ölüm jezasyny ýerine ýetirende hem
gatnaşypty.(Resulleriň işleri 8:1-3).Isa bilen düşuşyp öňki ýnanan hemme
zatlaryny taşlamaga taýyndy.Resuller işleri 8:9 aýatynda öň jadygöýlik
bilen meşgullanyp, Samariýa halkyny haýran galdyran we özüni beýik adam
diýip yglan eden Simun atly bir adam hakynda okaýas.Oňa menzeş öz diniý
tejribesinde gýüçli bolan ynsanlary gördim.Olara beýik ynsanlara sereden
ýaly seredenler.
Oloryň maslahatysyz hiç bir baýram,ekinçilik, ýygym möwsümi,hiç bir toý,
jynaza geçirilmýady.Emma olordan käbirleri Isany halaskärim diyip kabul
eden we oloryň haýatlary düýpden özgeren.Olor özleriniň hemme butlaryny
ýakyp iberib,hemme jadugeýliklerini taşlanlar.Buny etmek uçin olory hiç kim
mejbur etmedi.Olor buny diňe Isany tapany uçin etdiler.
Höşhabaryň güýjini sindyryp bilýan hiç bir böwet ýok.Şaýatlyk bermakde
gowşaşmaň.Masihyň siz uçin näme edenini paýlaşmaga gorkmaňlar.Rebbimiz
hemişe Şoldyr.Ol şeýle diydi:”Maňa gökde hem ýerde hem butin häkimiýet
berildi…şonuň uçin baryp….”Hatta ölim we dowzah hem Höşhabaryň
ýaýramagyna böwet bolup bilmaýar.
Rim Imperiýasy şeýle etmekçi boldy yone ýeňldi.Höşhabaryň ýaýramagyna böwet
bolup bilýan hiç bir diniý böwet ýok!Biz özümiz buny edip bilmýas,yone
biziň içimizdaki Mukkades Ruh buny edip bilýar!
Ezizler bu mowzukdaky hekaýlaryň elektron şekline eýe bolmagy isleseniz
biziň saýtymyza girin ol ýerden siz gyzykly we peýdaly hekaýalary goçurup
almagyňyz mumkin. Egerde pikrleriňiz bolsa bizin elektron menzilimize hat
ýollaň.Höş sag aman boluň ezizler.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top