MP3

Salam eziz doganlar,siz bilen ýenede sag aman düşüşup duranymyzdan oran begenýaris.Ezizler nowbatdaky mowzugymyz siz uçin taýarlandy.Baş üstine diňlaň.

Ezizler,dünýa has miras ýaratmak uçin ýaşamak-kiçi ajaýyp maksatdir.Wagty danalyk bilen ulanmak bolsa ebediý miras bina etmekdir.Biz ýere ýatdan çykmazlyk uçin goýlan däldiris.Biz ýerde ebediýete taýýarlyklar görmek uçin doýulandiris.

Bir gun biz Hudaýyň önünde durýas we ebediýete girmegimizden oň Ol haýatynyzy,ýagny jemleýji synagdan geçirýar.Mukaddes Kitapda :” Biziň barymyz Hudaýyň höküm kürsüsiniň öňünde durmaly dälmi näme? Hawa, her birimiz Hudaýyň öňünde özümiz üçin jogap bereris. “

Rimlilere hatynyň 14 bap 10 we 12 aýatlary.Hudaý bizi bu synaglardan geçmagimizi isleýany onatdir,şonuň uçin Ol bize soraglary onünen berip goýan.

Mukaddes Kitapdan Hudaý bize esasan ikki möhüm soraglary soramagyny aýtmagymyz mumkin.Birinjisi “Meniň oglum Isa Mesihe degişli näme etdiň?” Hudaý biziň diniý neslimizi ýada doktinaly garaşymyz hakda soramaýar.

Möhümy Isa Mesihy biz uçin eden işini kabul edip,söýmegi we Oňa ynanmagy öwrenmegimizdir .” Isa oňa: «Ýol, hakykat we ýaşaýyş Mendirin, Mensiz hiç kim Atanyň ýanyna baryp bilmez”diyidi.(Ýohanna höşhabar 14bap 6 aýat).

Ikkinjisi,”Men saňa berenimi näme etdiň?” Haýatymyzy,Hudaý beren sylaglaryny,pesgeşlerini,mumkinçiliklerimizi,energiýamyz,aragatnaşyklarymyz we resurslarymyzy nahilli ýerleşdirdik?

Olary özümiz uçin ulandykmy ýada Hudaý bizi ýaratan maksatyna ulandykmy?Ezizler,eger Hudaý bolmanynda,biz hemmamiz” tötänlik” bolup astronomik tötänligiň netijesi bolup galardyk.Haýatyň maksaty ýada manysy ýada möhümlygy bolmasdy.

Biziň ýardaki gysga haýatymyzda hiç hilli dogry ýada ýalan umut bolmasdy.Ýone Hudaý bar we Ol bizi anyk maksat uçin ýaradan hemde haýatymyz çuňňur manyä eýe.Biz haçan şu maksat we manyny Hudaýa haýatymyzyň manysyna görkezme häsiýetinde seretenimizde düşünýas.Biz Hudaýň söýgisiniň aýratin obekti bolmak uçin ýaradylandiris.Hudaý bizi söýmek uçin ýaratdy.Bu haýatymyzdaky gurmak uçin gerek bolan hakykatdir.

Rimlilere hatynyň 12 baäp 3 aýatynda :” Özüme berlen merhemetden peýdalanyp, siziň hemmäňize şulary diýýärin: özüňize ýokary baha bermäň. Tersine, Hudaýyň her kime beren imanyna görä özüňiz babatda sagdyn düşünjeli boluň. “diylen/Şonuň bilen ezizler mowzugymyz öz sönüna ýetdi.Ýenede mowzuklarymyz arkaly düşüşýinçenli höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top