4:18

Ynjyl Sapaklary

MP3

Adam Ata we Mama Howa güna edende biz hemmemiz olarda  janlandyrylandyrys, şonuň uçin Isadan başga bu dünýa gelen her bir adam günakär tebigy boluş bilen dogulýar.Bu gepimi Rimliklere hatynyň 5bap 19 aýaty subut etmegi mumkin. Ol eýrde şeýle ýazylan:” Bir adamyň bitabynlygy arkaly köp adamyň günäkär bolşy ýaly…”.Birinçi ynsanlar Adam Ata we Mama Howa günä edip butin ynsanieti azap jebir-jepa, gam-gussa,ölim we  günakär bolmaga  duçar  etdi.Ol biziň ata-babamyzdy.Aradan wagtlar geçip soň biziň ornumuza Mukaddes Kitapda aýdylany ýaly “ikkinçi Adam” we “ahyrky Adam” diyip atlanan Isa Mesih Hudaýyň onunde biziň ornumuza durdy.Rebbimiz Isa Mesih Adam Atanyň  ýitirenini bize gaýtaryp berdi.

Bu hakda Rimliklere hatynyň 5 bap 19 aýatynyň ahyrky boleginde anyk aýdylýar:” Bir adamyň bitabynlygy arkaly köp adamyň günäkär bolşy ýaly, bir Adamyň tabynlygy arkaly köp adam dogruçyl bolar. “Ýokaryda aýdyp geçenimiz ýaly biz Adam Atadan miras edip alan günаkär tebigatda dogulandyrys;” Bir wagtlar… tä başka adamlar ýaly tebigatdan Hudaý gazapyna duşuşyptyk”.Şol aýady biz Efesliklere hatynyň 2 bap 3 aýatynda okamagymyz mumkin.Adam Ata özünuň günfkär tebigatyny görkezmek uçin ol ýaradylandan soň mälim bir muddet geçmegi gerek.Biz hemme ynsanlar buny elbettde  görkezýas we şo bilen özümuziň günakär bolup dogulanymyza hiç hilli şübhe galdyrmaýas.Täze dogulan çagany güna etmaga owretmek uçin heç hilli  zerurlyk ýok.

Ol günakär tebigaty Adam Atadan miras edip alan,şonuň uçin hem güna onuň tebigatynda bar.”Günakär”diyen düşünçe her bir adamny ýaman ekenini anlatmaýar,aslynda günaniň awy ynsany gurşap alanyny anlatýar.Şonuň uçin Mukaddes Kitap Mesihden aýrylan adamlary jenaýat we günada oliler diyip aýdýar.Adam Atanyň eden günasi häzireçenli biziň janymyzda we ruhymyzda,şeýle bedenimizde hem gizlenip ýatyr.Hiç birimiziň tebigatymyzda mukaddes we päk Hudaý göz onünde  synaga çydamlylyk etmaga hiç zadymyz ýok.Çunki her bir ynsan Hudaýyň göz onunde günakär.Rimlilere hatynyň 3 bap 10 aýaty bizlere aýny şol hakda aýdýar:” Mukaddes Ýazgylarda hem şeýle ýazylgydyr:

«Dogry adam ýok, ýok ýeke biri-de”.Ynsan tebigatynda bolup dürýan günalerin her biri Hudaýyň göz onunde ýigrenjidir.Biz güna edenimiz uçin günakär bolonymyz ýok.

Tersine biz günakär bolup dogulanymyz uçin güna edýas.Diňe biziň haýatymyzdaky erbet işler güna bolup galman,yone Hudaýyň emrine gulak salman olary berjaý etmeslik hem günadir. Bularyň bary Rebbimiz Isa Mesih Nikodima aýdan gepleri hak ekenini subut edýar. Ol şeýle diyipti:” Hakykatdan hem, gaýtadan dogulmadyk  adam Hudaýyň Şalygyny görüp bilmez». Hormatly radio diňleýji moştaklar güna bizi hemişe Hudaýdan daşlaştyrýar. Hudaý ýakynlaşmak uçin bolsa hemişe günalerimiza Onuň onunde ykrar  bolup toba etmagimiz gerek. Şonda Onuň merhemeti hemişe biziň ustimizde bolýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top