4:25

Mukaddes Kitapy öwrenýas

MP3

Salam hormatly radio dinleýjiler. Siz bilen radio arkaly düşuşyp
duranymyzdan minnetdars. Geliň ezizler Mukaddes Kitapy owrenmek
mowzugyndaky gepleşigimizi başlasak.Hormatly dinleýjiler Mukaddes Kitap
başyndan sonunaçenli bir kitap ýaly okulýany hemmemize mälim.Çunki Hudaý
onuň ýekeje döreden Mukaddes Kitap bize tutuş we oraň anyk edip
berilen.Mukaddes Kitap hiç haçan özgerman we özgermeýar,çunki oňyň
dorediýjisi ýaraduwjymyz ýeketek Hudaýdyr.Hormatly dinleýjiler eger Zebur
öwgilerini gözden geçirýan bolsak 118 bap 89 aýatynda şeýle ajaýyp
ýazylan sözlere gözümiz düşýar: «Ýa Reb, Seniň sözüň göklerde
baky berkarar boldy.”.
Mukaddes Kitap-bu her birimiz uçin Hudaýyň şahsyý hatydyr diysek hem
bolýar.Bu bolsa-biz haçanlardyr kimdendir alýan hatlardan hem iň möhümy we
iň gadyrlysydyr.Hormatly radio dinleýjiler indi şol ýerde bir sorag
doreýar.Name uçin siz we men uçin Mukaddes Kitapy öwrenmek şonuň ýaly
zerur?Eger şol soraga özümuz jogap berýan bolsak jogapymyz şeýle
bolýar.Mukaddes Kitap-bu başga gymmat baha kitaplardan hem gymmatrak bolon
başgaça kitapdyr.Ol her hilli kitapdan tapowut edýar.Çunki bu kitap ýagny
Mukaddes Kitap bize Hudaý hakynda gepleýar.Mukaddes Kitap Hudaýy biz
dogrumyzda näme öýlaýanyny we Onuň pikrinçe biz koprak näme mätaj ekenimiz
hakynda bize gepleýar.Mukaddes Kitap öraň möhüm,çunki ol her birimize
berilen Hudaýyň hatydyr!
Hormatly dostlar geliň Mukaddes Kitapy bille öwrenaýlyň we ol her bir ýer
ýüzünde ýaşaýan ynsanlara nämeler hakynda gepleýanyny düşunmaga hereket
edaýliň.Hudaý kim?Ol nahilli?Biz ony nahilli bilmagimiz mumkin?Biz Hudaýy
Onuň Özünden bilim alýjak bolýas.Buniň uçin bolsa Ol Öz Sözünde Özi hakynda
näme aýdanyny ökap düşunip almagymyz mumkin.Name uçin biz Hudaý hakynda
bilmagimiz zerur?Çunki Hudaýyň Özi bize Özi hakynda bilip almagymyz uçin
mumkinçilik berýar.Elbettde bu mumkinçiligiň hemmesi Mukaddes Kitap
arkalydyr.Ine şonuň uçin hem Mukaddes Kitapy öwrenmagimiz zerurdyr.Ol hakda
bilmegimizi halaýar!Ýeremýa kitapynyň 9:24 aýatynda Hudaý şeýle diyip
aýdýar:” Öwünýän diňe Maňa düşünýänligi we tanaýanlygy bilen öwünsin, ýer
ýüzünde sadyk söýgi, adalat we dogruçyllyk bilen hereket edýän Men —
Rebdirin. Çünki Men bulardan lezzet alýaryn. Muny Reb aýdýandyr. “

Bu aýat bize şony aýdýar-Hudaýy bilmek bu,biz amala aşyrýan we iň söýän
zatlarymyzdan hem möhümdyr.Diňe Hudaý ebediýdyr.Hemme zadyň başlanyşy
bar.Dine Hudaý başlanyksyz Ol çäksiz Hudaý ebediý.Dunýada bir zat peýda
bolmasdan oň Hudaý bar bolon, häzir hem bar we hemişe bolýar.Hudaý ýok bolon
wagtyň özi ýok. Onuň başlanýyşy ýok. Ol ýaradylmändy. Ol hemişe ýaşan. Ol
hemişe bar bolon we hemişe şeýle bolýar.Hudaý bar bolman wagt hiç haçan
bolmaýar. Hudaý hiç haçan ölmeýar. Ol ebediyý. Ol hemişe bar! Geliň ezizler şol
ýerde söhbetimizi tamamlap siz bilen höşlaşsak. Höş sag-aman boluň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top