4:47

Pudamak

MP3

“Eý Hudaýy,Sen bizi synap barladyň,kümşüň arassalanyşy dek bizi
sapladyň”(Zebur 65:10)

Salam gadrly doganlar! Üzum agaji ulakan we berk bolup baryşy bilen köprak
pudamak gerekdigini bilýnyzmy? Üzumleri ideg etmek we köpräk hasyl almak
barada ýazylan bir maakalada şeýle diyip ýazylanyna gözüm düşdi.Üzum
ýyldan ýyla köp hasyl etiştirmägä hereket edýar. Emma pudalmasa hasyl
pişman ýitýar we agaç hem güýçsiz bolup galýar.Ýetişen şahalar güýçli
çirpma edilmegi gerek. Bu günki gepleşigimiz döwamynda Hudaýy bize siziň
haýatyňyzda nädip köpräk hasyl almagy barada gepleşýas. Siz imanda ýaş
bolan wagtynyzda çyrpma daşky häsiýetiňizy bir galypa salan bolsa,indi
imanda öseniňizä görä çyrpma arkaly Hudaýyy sizdaki özi islan içki
häsiýetlerni emele getirjek.

Hudaýy soraýan ýa-da aýdýan zat siz uçin agyry we kyn düýulmagi
mumkin.Emma oňa ‘bolýar”-diýseňiz netijeler siz öýlaňynyzdan hem artyk we
ajaýyb bolýar.Şoniň uçin hem köp mesihiýler bu zady aňlab etmiýarlar we Oňa
,bolýar diyip aýtmaga gorkýarlar/Ýadyňyzda bolsa Isa Mesih hem Oňa eýerme
şertleri hakynda aýdandy.Bu şertleri eşiden köpçilik gaýtyb öz yollaryna
gidipti.Oňüň ýzýndan eýermägä karar edenler bolsa wagt geçib dürli
kynçilyklara düç bolonda imanlary sýnalanda berk imana eýe bolup
barýanlaryny aňladylar. Mukaddes Kitabda ene bir zat ýazylan:”Sebäbi
imanyňyzyň synalmagy bilen çydamlylygyňyzyň artýaňdygyny bilýarsiňiz.Her
bir işde ahryna çenli çydaň,şonda kemsiz-köstsüzberk we kemil
bolarsynyz”(Ýakyp 1:3-4)

Sizi çyrpma ediş bilen Hudaý sizdaki gereksiz we peýdasyz diýp hasblýan
zatlary yone bir alyp taşlamaýar bu bilen Ol size göşmaça güýiç,hasyllylyk
we ruhyý güýiç güç uçin köpak mumkinçilik berýar. Onuň maksaty sizi Isa
Mesihe meňseş edip göýmak.Sinaglar durli geçmägi mumkin.Emma olar sizden
butinleý özünizi Hudaýyň eline tabşyrmaga çagyrýar. Imanyňyz synalýanynda
özüňizi ezilen, dil etirilen ýaly düýaňyz,emma Hudaýy mdama ýanyňyzda
bolýar. Çyrpma etmek mähriban we aladaçy Hudaýyň öz perzentlerine
sowgatydyr.Emma şony aýratin bellab geçmagimiz gerek- hemme agryklar hem
çyrpmadan bolmaýar.Meselen ýetginjek perzendiňiz manysiz işlere el uran
bolsa bu Hudaý sizi çyrpma edýar,diýani däl,bu Hudaýy haýatyňyza
kynçiliklar berib”Hany nahilli hereket edýan ekeni”-diýib el göwüştyryb
ötürýan Hudaý däl.

Kynçylyklar wagtynda Hudaýya ybadat edip büňa aralaşmagyny sörasaňyz Ol
elbetde size bu ýagdaýyda kömek berýar. We Rimliklere 8:28 ýazylyşy ýaly:”
Biz Hudaýy söýýanler we Onuň maksadyna görä çagyranlar uçin hemme zadyň
olar peýdasyna edilýandygyny bilýas”. Ýadyňyzda bolsyn,eger Hudaý sizi
häzir syrpma edýan bolsa,biliň tiz arada hasyl peýda bolýar.Adýy üzumlere
haýatyna gözleň.Olary ýyl dowamynda çyrpma edmýas. Çyrpma wagtlaýynça emele
geçirilýan proses. Emma söň oňuň hasyly bol-kol bolýar. Ýokaryda aýdyb
geçenimiz ýaly eger Hudaýyň üzüm gaýçysyna işlamaga rügsat berseňiz tiz
arada özünuz nahilli özgereniňizi gorýaňyz. Pawlus resulyň nahilli
kynçilyklardan geçenini ýatlaň.Onuň haýaty nahilli özgerdi.Ol soňuňdan
nahilli hasyl berdi?! Menimçe Pawlusyň şahasy hali hasyl berýar. Bizni
dinlemekde döwam ediň we elbetde biziň saytymyza giriň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top