3:32

Täze äht

MP3

Salam eziz doganlar,siz bilen mowzuklarymyz arkaly düşüşüup duranymyzdan Atamyz Hudaýa şükürler aýdýas.Eziz doganlar,siz Isany şahsyý ýagdaýda tanaýan adamy bilýanyzmy?

Bu Isa hakda diňe bilip goýmak ýada masihiýler jemagatyna agza bolmakdan hem möhümrak.Isanyň insanlar uçin Özüniň şahsyý haýaty bilen töleg tölenini bilmek-insanyň haýatyny özgertýar.Bugunki günde milliomlap insanlar Isany hakykatdan bilýarler.

Olar size Isa hakda geplemekden şatlanýarlar.Olardan biri :”Oň men hemmani ýaman görýadym,ýone haýatyma Isa girip gelenden soň meni butinleý özgertip iberdi.Häzir bolsa men hemme adamlary ýagşy görýan we olara ýardam bermagi isleýan”.

“Men öz günalerim sebäbli özümi ýaman duýadym,ýone men Isadan günalerimi bagyşlamagyny soranymda,Ol barysydan meni azat etdi.Ol maňa rähnet,asudalyk we päk wyždan berdi”.”Isa mendaki gorky we azapy alyp taşlady.

Ol her hilli meseleleri ýeňip geçmagim uçin maňa gaýrat berdi.” “Isa maňa ýaşaýyşym uçin maksat,haýatim uçin gelejek berdi.” “Isa meniň bary mätaçliklerime jogap berdi.Men ybadatda Oňa hemme zady aýdyp bilýan.

Ol maňa name etmegim gerekdigini we mätäçlik bolanda nadip kabul etmegim gerekdigini görkezdi”. “Indi men hiç haçan ýalňyz bolmaýan sebäbi Isa hemişe men bilen bille.””Men geroina göwün goýptym,ýone Isa meniň haýatym solup barýan ýerinden halas etdi,häzir meniň durmuşum abad.”

“Meniň ibadatlaryma Isa jogap berdi we Ol meni şypalady.”Ezizler,haýatda şoňa meňzeş myňlap şaýtlyklar bar.Olar hakykatdan hem Isany tanaýarlar we bugunki günde Hudaýyň hakykat Sözlerini görkezýarlar.Hudaý şeýle diydi:” IsaMesih düýn hem, bu gün hem, ebedilik Şoldur, Ol üýtgemeýändir. “Ewreýlere hatynyň 13:8 aýaty.

Nadip Isanyň kimdigini ýagşyrak bilip alýanyz?Siz Mukaddes Kitapy okamak arkaly Ol hakda kopräk öwrenmaginiz mumkin.Ol ýerde siz Onuň haýatyny we taglymadyny tapýanyz.Siz Onuň näme uçin ýere gelenini we siz uçin Ol näme işler edenini bilip alýanyz.

Mukaddes Kitap size Onuň häzirki günde näme edýanyny we geljekde näme işler etmekçidigini aýdyp berýar.Siz Isa hakda ýene başga tejribeler arkaly öwrenmaginiz mumkin.Isa ýerde ýaşanyndan bari kop ýyllar geçip giden bolsada Ol Özünuň Beýik Adyny hakykatdan Oňy bilmegi islän insanlara açmagyny bugunki günde hem adamlar bilýarler.Isa hakdaky iň ýagşy habar ,siz Ol bilen şahsyý tanyşyp we Mukaddes Kitap Isanyň tejribesinden diňe hakykaty gepleýanyny bilýanyz.Isa häzir hem diri we biz Oňy şahsyý bilip almagymyz mumkin!Ezizler,mowzugymyz öz sönüna ýetdi.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top