5:00

Hudaýň gazapy we rehim-şepagaty

MP3

Salam gadrdan doganlar.Hudaýy tananymyz,Oňa seje edenimiz ýagşy,ýone haç diyende göz onünize näme gelýar.Kimdir buny kapyrlaryň belgisi,bu hakykyý ýol däl,diydi.Kimdir buny göreninde ýada eşidaninde şeýçle bir Isa Mesihy ýatlaýar,başgalar bolsa bu ýer onuň halas bolyş mesgeni bolanyny tuýs ýürekden kabul edýar.Nämuçin Isa Mesih haçda öldi?Ol şeýle ölmedi.Ol siz we biziň günalerimiz uçin haçda azap çekdi.Hudaý günaden ýigrenýar,ýone Öz ýaradanlaryny söýar,şonuň uçin hem Ol oňden bellan Gurbanlyk guzysyny siziň,biziň,hemmamiziň we butin insaniýetiň günaleri uçin gurban etdi.Haç bu Hudaýyň gazapy we söýgisi düşüşýan ýer.Eger her birimiz öz günamiz uçin özimiz ölmegimiz gerek bolonda Hudaýyň hança gazapyny özümizde duýmagymyza dogry gelişi hakda göz onünize getirip görüň.

Hudaýyň gazapy hakda kem zat bilýas,çunki Hudaýa şükur bu gazapy Isa Mesihyň Özi haçda biziň ýerimize datyp gördi.Hemmemiz güna etdik we Hudaýyň şöhrtyndan mahrymdiris.

Hemmemiziň takdyrymyz ýakynaçenli şeýledi.Mukaddes Kitap günaniň öwezi ölim.Hudaýyň sowgaty bolsa ebediy haýat,diydi.Biz bu aýaty bilýas.Mukaddes Kitapda aýdylyşy boýunça,eger biz güna ýok diysek Hudaýy ýalançy edip goýan bolýas we hakykat ýüregimizden ýer almaýar.Mukaddes Kitap hemmemize nahilli iş eden bolsanyz hem Höküm güninde Hudaýyň onünde eden işleriniz uçin jogap berýanyz diydi.Käbirler hatta günakär ekenine ikrar bolmagy hem islemeýar.Bu name?Tekepbirlikmi?Siz meniň ýada biriniň onünde günakär ekeninize ykrar bolmarsynyz,ýone Hudaý siziň günakär ekeninizi bilýar-a? Men günakär däl diyeniniz bilen ebediý takdyrynyz özgerýamy?

Käbirler bolsa umuma Hudaýa ynanmýanlaryny nygtaýarlar.Emma bu diňe siz,kiçijik ejiz adamzadyň pikri.Bu bilen Hudaýyň hakykaty özgerip galmaýar.Serediň Zebur kitapynyň 13 we 52 bapynda siz hakynyzda ýazylan.Mukaddes Kitap sizi akmak diyip aýdýar.”Akmak adam ýüreginde: «Hudaý ýok» diýýär…” Olor dünýany öz insanyý pikrleri bilen düşünýarlar we düşünmage hereket edýarler.Olor özlerini beýik diýip öýlaýarlar.Emma gudratly Hudaýyň onünde insan ejiz we zaryn bir barlyk ekenini aňlamaýar.Süleýman pähimleri 12 bap 15 aýatynda şeýle ýazylan:” Akmagyň ýoly öz gözüne dogrudyr,akyldar adam maslahaty diňleýär.” Her bir adam Hudaý garşy güna eden,haýsydyr tarapdan Hudaýa garşy gozgalaň eden we haýatynyň haýsydir bir böleginde Hudaýyň gazapy astynda galan.Biz insanlar oňaýlylygy oran ýaratýas,şonuň uçin hem bize Hudaýyň söýgisi hakda eşitmek we geplemek ýaraýar.

Emma Hudaýyň gazapy nahilli boluşy hakda hem öýlap görüň.Isa Mesih döwründe haç ganhorlar,ogrular we başga jenaýtçylaryň öldürilme ýeri hasaplanan.Başgaça edip aýdanda olor eden işleri uçin Hudaýyň gazapyny datyp görýan ýerdi.Emma bu ýer Hudaýyň söýgisini görýan ýer bolmagy mumkinligini haýallarynada sygmasdy.Çyndanam şeýle,Hudaý siz bilen meni gutkarmak uçin bir günasiz,päk,kämil Isa Mesihy biziň ornümyza haçda gurban etdi.Butin biz uçin berilmagi gerek bolan gazapy Onuň üstüne seçdi. Isa Mesih hemmemiziň günamiz uçin toplanan gazapy Özüne aldy.Şonuň uçin hem haça ynanmaýanlar uçin bu zat akmaklyk ýaly görunýar.Şonuň ýaly görüneni bilen Hudaýyň hakykaty özgerip galýarmy,asla ýok.Biziň pikrimiz Hudaýyň hakykatyny özgertmeýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top