3:52

Ynjyl Sapaklary

MP3

Salam radio diňleýji dostlar. Efirde siz uçin berilýan gepleşigimiz. Eziz

doganlar, Ybadat bu her bir Mesihyýnyň haýatyndaky möhüm hyzmatlaryndan
biridir. Biz Ybadat edenimizde elbettde ybadatymyz nämedir esaslanýar. Hudaý
biziň ybadatlarymyzda bille bolýany we ybadatlarymyza jogap berýany bolsa
hemişe her birimizi ýenede koprak ybadat etmaga çagyrýar.Başgaça edip
aýdýan bolsak,resullerden Pawlus aýdyşy ýaly dinuwsyz ybadatçy bolýas.Eger
biz her bir işimizi ybadat arkaly başlasak,Hudaýa ýüregimizi açsak,Hudaý
eýenede hyzmatymyzy,amala aşyrmakçy bolan işlerimizde bizi danalyga
baýatýar.

Ine şol danalyk esasynda bize Ol dogry ýol gorkezýar.Hudaý biziň
ybadatlarymyza jogap berýany bolsa haýatymyzdaky bolýan özgerişlerden ýa-da
Hudaý haýatymyzda nahilli özgerişler edýanyndan bilib almagymyz
mumkin.Koplanç işlerimiz ýagşy bolonynda, diymek Hudaý meni dolandyrýar
diyp we eýnede Oňa koprak umut edaýs.Hudaýdan umut edip ýaşamak gowy.Indi
bunuň tersine bolsana-işlerimizde meseleler kopalip,kynçylyklar peýda
bolsana?Koplanç Hudaý meniň ybadatlarymy eşitmeýar ýa-da meni taşlap goýdy
diyip oýlaýas. Ýok,Hudaýyň onuňde ýüregimiz dogry bolsa Ol bizi hemişşe
eşitýar we hiç haçan taşlap goýmaýar.

Belki şonuň ýaly wagtlarda sizde nämenidir özgertmekçi bolýandyr.Ýa-da size
nämenidir geplemekçidir.Biz şonuň ýaly kyn wagtlarda hem Oňa ýüzlenip
bilmegimiz gerek.Biz her birimiz kynçylyklary ýeňmagimiz uçin Ol bize
kynçylyklarymyzda goldaw bermagi we bize guýç bermagi wada eden.Bu hakda
biz 1Korintoslylara haty 10:13 aýatynda okamagymyz mumkin: “Başyňyzdan inen
synaglar başgalaryň-da başyndan inýändir. Emma Hudaý sadykdyr! Ol siziň
güýjüňiziň çatmajak synagyny bermez. Siz synaga düşeniňizde, Hudaý çykalga-
da açar, synagdan üstün gelmek üçin gujur-gaýrat-da berer.”Şol aýtdan Ol
bizi hiç haçan taşlap goýmaýanyny düşunmagimiz mumkin.

Bundan başga haýtymyzda bolup geçýan hemme zat ýagşylyk bolup hyzmat edişi
hakynda hem bize aýdýr:bu hakda rimliklere kitapynyň 8:28 aýtynda
okamagymyz mumkin: “Biz Hudaýy söýýänler we Onuň maksadyna görä
çagyrylanlar üçin hemme zadyň olaryň peýdasyna edilýändigini
bilýäris. «Diymek haýtymyzy Hudaý dolandyryp barýar.Bizden bolsa hemişe
hemme zada sabr-tukat etmagimiz talap edilýar. Eziz diňleýji haýatynyzda
näme bolup geçmesin hemmesi Hudaýyň islegi we eradasydyr. Hiç haçan Ondan
nägile bolmaýlyň. Şonuň bilen bugunki Ybadat mowzusyndaky gepleşigimiz hem
öz sonuna etdi. Siz bilen sonky gepleşigimiçenli höşlaşýas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top