4:40

Sejde etmagin esasý düýpi

MP3

“….Beden agzalaryňyzy ýamaňlyk guraly hökuminde gunaniň ýgtyýaryna
tabşyrmaň.Tersine ölümden direlen höküminde özüňuzi Hudaýa tabşyryň.Goý
bedeniňiziň her bir agzasy Hudaýyň dogrulyk guraly bolsyn”(Rimlilere haty
6:13) Sejde etmagin esasý düýpi-Bu Hudaýa boýun egmeklik. Boýun egmeklik
kopçilik uçin ýakymsyz söz.Kaýyllyk sözi hem kopçilige ýokmaýar. Bu
sözler tä azatlykdan mahrum eden ýaly eşidilýar. Bu gunki haýatymyzda biz
daş töweräkden hiç haçan ýza çekilmaň gujurly bol,boýun egme,diýan
sözleri eşitmna öwrenip galandirs. Biz her zadyň ustinden ýeňiş gazanmak
islegine owrenip galandyrs.Emma Hudaýa boýun egmek, ýa-da kaýyl bolmak bu
Hudaýa edýan sejdemizyň esasyý düýpi. Tabun bolmak Hudaýyň ajaýyp
söýgisini we rehim-şepagatyna beren jogabymýzdyr.Biz Hudaýa özümuzi
gorkynçymyzdan ýa-da alaçsyzlykdan däl söýanimiz uçin bagş edýas.Çunki Ol
bizi birinçi söýdi.
Rimliklere Kitabynyň on bir babynda resullerden Pawlus Hudaýyň bize bolan
çäksiz merhemetini suratlandyryp ,özümuzi doly Hudaýa bagş etmaga
çagyrýar:”Şoňa görä-de,ey doganlar,Hudaýyň merhemetiniň hatyrasy uçin size
ýalbarýaryn ,özünuzi Onuň halajak diri we mukaddes gurbanlygy höküminde
hödürlaň”(Rimlilere 12:1)

Sejde diňe özümuzi Oňa doly bagş edenimizden soň Hudaýya munasyp bolýan
hakyký sejde öwrilýar. Uç zat özümuzi Hudaýa bagş etmegimize garşylyk
edýar.Bu gorky,tekebirlik,düşünmezlik.Biz haýatymyzy özümiz dolandyrmany
halaýas Hudaý bizi näçe söýýanini düşünmaýas we boýun egmek sözüni
nädogry düşunýas.Hudaýa ynansam bolýamy? Ynanç boýun egmekda gerek bolýan
möhüm zat.Siz Hudaýa ynanmasaňyz Oňa Özüňuzi tapşyryb bilmýaňyz.Emma Oňy
gowy bilman durup hem Oňa ynanyp bilmýaňyz.

Gorky bizi Hudaýa özümizi bagşlamagymyza päsgel berýar,emma kämil söýgi
gorkyny gysyp çykarýar.Hudaý sizi näçe söýandygyny düşunup barýaňyňyz
bilen bille özüňuzi Oňa bagş etmek islegi oýanawerýar.Hudaý bizi söýanini
nireden bilýas? Buna subutlar oran kop.Ol Mukaddes Kitab arkaly size
söýanyny aýdan, siz hemişe onuň nazarynda ,haýatyňyzyň her bir boleginde Ol
size alada edýar,siziň haýatyňyz uçin Oňuň beýik maksaty bar.Ol sizi
bagyşlaýar we size sabr-takatly. Hudaý sizi siz göz onunuze
getirýanyňyzdan hem köp söýar. Ol sizi söýaniniň iň ulakan subuty Öz Oglyny
siz uçin gurbaan edenidyr.Rimlilere 5 bap 8 aýatynda:”Emma Isa Mesih Heniz
günäkärkäk,biziň uçim öldi.Şeydip,Hudaý bize bolan söýgisini görkezdi.”-
diyip ýazylan.

Hudaýa özümizi butinleý bagş etmagimize päsgel berýan ikkinçi zat bu
tekepbirlikdyr. Biz ýaradylan tebigat ekenimizi kabul etmägi halamaýaris.
Hemme zat biziň el astymyzda bolmagyny halaýars. Hökümdarlyk etmak islegi
içimize azap berýar. Biz buýruk bermagi göwy gorýas.Emma ynsan ekenimizi
ýatdan çykarmaly däldiris.Biz hiç haçan Hudaý bolup bilmýas.Biz iň baý iň
owodon.iň akylly,iň ukuply bolmany halaýas.Emma başkalarda Hudaý bize
bermän häsieteri görende bahulluk edýas we gaharymyz gelýar. Yone özümuzi
Hudaýa bagş etsek Oňa doly tabun bolsak Hudaý bizi näçe bereketlýanyny
bilmýas. Hudaýa golaýlaşyň.Oňa butin haýatyňyzy bagş ediň.Ol şoňa laýyk.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top