4:17

Üzümlik syrlary 2 bölum

MP3

Howwa geçen söhbetimizde Petrusyň kowrylan goýünyň etini dartan wagtynda
togtandyk. Şagirdleriň hemmesi ertir elbettde olor uçin ajaýyp gun boluşuny
hyjuw bilen garaşýar,olary onunde garaşaýn garaşylmadyk wakany göz onünede
getirmýadylar. Şol wagt hakynda resullerden Ýohanna şeýle ýazan:

“Agşamlyk nahar wagtydy. Iblis eýýäm Simunyň ogly Ýudas Iskariýodyň kalbyna
Isa haýynlyk etmek niýetini salypdy. Isa Atasynyň ähli zady Öz ygtyýaryna
berendigini, Özüniň Hudaýdan gelip, Hudaýa gitjekdigini bilýärdi. Şonuň
üçin Ol nahar başyndan turup, donuny çykardy-da, bir ýaglyk bilen bilini
guşady. Onsoň bir legene suw guýdy-da, şägirtleriniň aýaklaryny ýuwup,
guşanan ýaglygy bilen süpürmäge durdy. “Beýle garaşylmadyk ýagdaýdan
aljrap galan şagirdleri öz mugallymyna bir agyz gep aýdyp
bilmeýadylar.Ertir şä bolýan Mugallymy näme uçin beýle edýan eken?Näme uçin
özüni hyzmatkär çaga ýaly tutýar?Olor entek özüne gelip bilmesden Isa olora
şeýle diydi: “Sizlere dogrysyny aýdaýyn bir kişi maňa haýynlyk eder.”
Aljramakdan entegem özüne gelman şagirdleri towerege äňetmýadylar.Biräz
wagtdan soň Isa Petrusa “ horaz gygyrmazdan öň, sen Meni üç gezek inkär
edersiň» diýip aýtdy.Elbettde Isa bu sözleri ýagny özunuň sonky menzilli
tagt däl haç ekenini bir naçe aý oň aýtmagy mumkindi.Emma şagirdleri buňa
entek taýyn däldidler.Indi bolsa şagirdleriniň sonky umydy hem netijesiz
boldy.Isa olora “ Az salymdan soň dünýä Meni görmez, emma siz görersiňiz.”-
diydi.Isa oraň ezilen ýagdaýda otyrýady.Onuň sonky sözleri hem tä şertnama
äheňde eşidildi. “Maňa indi siziň bilen gepleşere köp wagt galmady, sebäbi
bu dünýäniň hökümdaryşeýtan gelýär.”Bu sözler bilen Ol özüniň şä
bolmaslygyny tassyklandy.Men şagirdleriniň ýüüzlerinde agry peýda bolonyny
gorýan.Isanyn sözlerini men bille diňlaň.Biräz oň hem olor umyta dola we
ynançlary kämil ýagdaýdadylar.Indi bolsa otagdaky ýagdaý özgerdi.Onuň
geplerine dykgat ediň… şagirdleriň ýüzlerine serediň:” Dostlarym”,olor
özlerini oran kiçi we ejiz duýadylar. «Men sizi söýdim”,olor Mugallyma
ynanmasdan,biräz howatyrlywe gorky bilen seredip durýar. «Ýüregiňiz gussa
batmasyn…” olor gaýga dolup howsala düşup galandylar.”Men sizi ýetim
goýmaryn.” Olor Isanyň garşysynda tä yetim çagalar ýaly we bu dunýada
goragçysyz galan ýaly otyrýadylar.Akşamky nahar hem soraglar hem ahyryna
etdi.Isa asudalyk bilen “duruňlar bu ýerden gidaýyliň”-diydi.Isa
şagirdlerine nire barmaklaryny aýdan bolmagy gerek. Çunki olor mugallymyňyň
yzyndan biri çyra biri alaw tutyp umsyzlykda gidip barýadylar. Şaherde
bolsa oýun-gülki şatlykly gygryklar eşidilýady. Bu söhbetimiziň dowamy
häzirkiden gyzykly.Sonky söhbetlerimizi eşidiň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top