4:09

Mukaddes Kitap öwrenýas

MP3

Hormatly radio diňleýjiler köne äht kitapyny dykgat bilen okap görsek
Ysraýylyklar Musrde fyrown tarapyndan gullyka alynalygyny bilip almagymyz
mumkin.Ýone Hudaý olory gullykdan azat etmekçidi!” Şundan soň Musa bilen
Harun fyrownyň ýanyna gidip, oňa şeýle diýdiler: «Ysraýyl Hudaýy Reb şeýle
diýýär: „Meniň halkymy goýber, goý, olar çölde Meniň şanyma baýram
etsinler“». Emma fyrown: «Kimmiş Ol Reb, Onuň sözüne gulak asyp, men
ysraýyllary goýberer ýaly? Men Rebbi bilmeýärin, ysraýyllaryň gitmegine ýol
berjek däl» diýdi.(Musrden çykyş 5:1-2).

Hudaý Musr şäasy bilen gepleşmaga Musa bilen Horuny ulandy,ýone ol ýagny
fyrown Hudaýyň buýrugyny berjaý etmagi ret etdi.Fyrown butin ýeri ýaradan
ýekatäk we diri Hudaýy bilmýady.Musrliler Hudaýa baş egmýadylar,olor Hudaý
ýaradan zatlara sejde edýadylar. Olor memleketlerindaki iň ullakan derýa
Nil derýasyna baş egip sajde edýadylar.Olor ýene güneş,aý we her hil
haýwanlara sejde edýadylar.Oloryň kop hudaýlary bardy.Olor ýene özleriniň
şäasy Fyrawna hudaýa sajde edeni ýaly sajde edýadylar.Dunýada kop adamlar
aňly ýagdaýda Hudaý hakykyý düşunmekden ýüz öwrýadylar.

Şol wagtda Musrde ýaşan Ysraýylylar Hudaýyň beýikdigini we gudratyny
görmandiler.Olar dine Hudaý hakynda we ol Ybraýym Ishak ,Ýakup we Ýusuf
uçin eden işleri hakynda eşidendiler.Indi bolsa Hudaý Öz guýjini we
danalygyny ysraýyllylara görkezmek uçin şol ahlaksyz fyrawnny
işletmekçidi.” Emma Reb Musa: «Meniň fyrowna näme etjegimi indi görersiň.
Men ony gudratly golum bilen halkymy goýbermäge mejbur ederin, ol şu
gudratly goluň zarbyndan ýaňa, hatda olary öz ýurdundan kowup çykarar»
diýdi. Hudaý Musany çagyrýar Hudaý Musa şeýle diýdi: «Men Rebdirin.
Men Ybraýyma, Yshaga we Ýakuba Gudratygüýçli Alla bolup göründim, emma
Özümi Reb adym bilen olara aýan etmedim. Men olara gelmişek bolup ýaşan
ýurdy bolan Kengan topragyny bermegi äht etdim. Şeýle hem, Men
ysraýyllaryň Müsürde gulçulykdan ýaňa ezilýändikleri sebäpli edýän ahy-
nalasyny eşitdim we Öz eden ähtimi ýatladym.”(Müsürden çykyş 6:1-5).Hudaý
diňe Ol butin ýer ustunden guýje eýe bolan hakykyý we diri Hudaý ekenini
müsürlilere ýene görkezmekçidi.Oloryň ynanýan we baş egýan hudaýlary
olory hakykyý Yaraýyl Hudaýyňdan gorab bilmesdiler.

Fyrawn Hudaýa garşy çykmakçy boldy.Şonuň uçin Hudaý Özünuň gudratly guýjini
we Oňa garşy çykanlar üstunden Öz hökmini görkezmek uçin şol ahlaksyz şäany
işletmekçidi:” Men golumyň güýjüni görkezip, Müsürden ysraýyllary alyp
çykanymda, müsürliler Meniň Rebdigime göz ýetirerler». (Müsürden çykyş
7:5).Hudaý garşy çykanlardann hiç haýsýsy ýaniş edip bilmýarlar we jezadan
hem gutulup bilmeýarlar.Müsür şääasy ysrayýlyklary goýup ibermegi
halamandygy uçin Hudaý Özünuň beýik guýjini görkezdi. Bu hakda Müsürden
çykyş kitapynyň 7 bapynda okamagyňyz mumkin. Hudaýa hiç kim hiç haçan
çykyp bilmeýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top