4:54

Günalerimize seretmän

MP3

Salam gadrly doganlar.Käwagt eden günälerimiz nahilli uly ekenini aňlan ýagdaýda Hudaýyň halas etmegine munasyp däl,diyip oýlaýarlar.Hudaý bolsa:”Seniň kimdigiň,nahilli günä edeniň,milletine seretmän sen uçin halas bolmak ýoluny iberdim”diýar.Hakykat bolsa-siz Oňa Onuň aýdanlaryna ynansanyz,Ol sizi nirede we kim boluşynyza seretman özgertýar.Hudaýyň islegi sizi halas etmek we sizi ösdirmek.Onuň bu islegi Mukaddes Kitapda anyk ýazylan.A’akda ýazylan,Ol bizi halas etdeni we biz diňe oňa ýüz tutmagymyz gerekdigi hakdaky aýatlara seretseniz,hiç kim :”Menden başga”diyp aýdyp bilmeýar we Mukadess Kitapdan şeýle ekenini subutlap bilmeýar.Siz “Men aýyrmdirin.Hudaý meni halas edip bilmeýar”diyeninzde näme diymekçi bolýanynyzy bilýanyzmy?”Hudaý adamlary halas edýar,emma meni däl.”

Munuň nämedigini bilýanyzmy? Bu tekepbirligiň iň uly görünişi.Men haýatda başgalardan hem başgaçadirin.Men şeýle bir günakär ,şeýle bir ýamandirinki,Hudaý meni söýup bilmeýar.Ýok,siz başgalardan hiç nilli tapowut etmeýanyz.Size bir sorag bersem.Başga günalerden hem uly we iň ýaman günä näme? Insn halas bolmagyna böwet bolan bir günä barmy?Isa Masihe ynanmazlyk günasi insaňy halas bolmagyna böwet bolýar.Biz hemmamiz Masihiýlerdiris,ýone kämil däldiris.Kimdir biri:”Men sizlere goşuljak bolýan,çunki kämil haýat geçirip bilmeýan”diýar.Köpçilige goşulyň.Hiç birimiz kämil däldiris.Aramyzda bir gezek bolsada Hudaýyň onüne gelip:”Hudaýym men hemmesini haraba owürdim,Meni bagyşla,,diyip aýtmanymdady,ýada şu işi etmenimdedi,oňa şeýle seredenimdedi”-diyip aýtmadyk adam tapylmasa gerek.

Onuň onüne günälerimize ykrar bolup gelenimizde näme bolýar?ä Ýohanna 2 bapynda okanlarynyz ýadynyzdamy? “Eziz balalarym! Men size şulary günä etmezligiňiz üçin ýazýaryn. Emma kimdir biri günä etse, Atanyň huzurynda aklawçymyz IsaMesih bar, Ol adyldyr. Ol biziň üçin gurban boldy. “ Bu kitapyň birinji bapynda şeýle diyip ýazylan:” Emma günälerimizi boýun alsak, sadyk hem adalatly Hudaý günälerimizi bagyşlar we bizi her hili ýamanlykdan tämizlär. “ Ol bizi “eziz balalarym” diyip aýdan “ulakan”lar diyip däl.Nämuçin?Çunki biz entek hem Masihyý haýatda ösýas.Eger kämil haýat geçirmagi ňwrenmage garaşsanyz Mesihsyz ölüp gidýanyz.Ol sizden kämil bolmagynyza garaşmaýar.

Ol sizden Hudaýa tabun bolmagynyzy,Onuň ýolundan ýöremek islegini we Hudaýa peýdaly bolmak islegine garaşýar.Siz hiç bir işi birkemsiz berjaý edip bilmýanyz.Hemmemiz hem ýalnyşlyklar edýas.Ýone haýatynyz uçin Hudaýyň islegini amala aşyrmagy,Ol sizi halas etmegini we sizi ösdirmegini isleýanyzmy? Mukaddes Kitapda ýazylyşy boýnça kim boluşyna seretman bu habar hemma yetirildi.Hudaý biz Oňy bilişimizi we halas bolmagymyzy isleýar.Ol biziň günakär ýagdaýymyzy dü’ünýar.Ol biziň näçe günakär ekenimizi bilýar.Biz öz-özümize hiç hilli ýardam berip bilmesligimizi we ejizdigimizi bilýar.Şony bilen ýagdaýda Hudaýa ýakynlaşyň we biziň internet säaýtymyzdan Ol hakda koprak bilip alyň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top