4:19

Mukaddes Kitapy öwrenýas

MP3

Her bir adam haçan bolsada oran möhüm karary,ýagny Isa Mesihy öz ýüregine kabul edenmi ýada ýokmy düşunip etmagi mumkin.Şonuň ýaly wagtlar gelmagi mumkin oňda her bir insan Hudaýa haçandyr mätäj bolýar.Belki kimdir özünuň haýaty dowamynda günakärdigini düşünip ýeter.Kimdir bolsa nämadir mätäj bolan wagtlarynda bolsa käbirleri haýatyň agyr pursatlarynda Hudaýy ýardam ber diyen gepleri ýatlasa giň däl. Köpçilik biziň pikrimizçe Şeýle synaglar gelen wagtlarda ýada güna ýüki çydap bolmas derejede agyr bolonda imanynyň adyý täsirinde toba edip Rebiýy Isa Mesihe yanan purastlar bolan ýada bolmanyny bilýar.

Eger Siz entek karar etman bolsanyz,garşynyzda oran möhüm soraglar peýda bolýar. “Siz bu karary haziriň özünde kabul edýaňyzmy?”Siz toba edýan günakär hökmünde Hudaýyň ogly onüne gelip Oňy özüniziň Rebbiniz we Halasgäriňiz diyip kabul edip,başyna täç geýdirýanyzmy?Siz özünizi Onuň ellerine tabşyrýaňyzmy? Şoňa görä-de, biz Isa Mesihiň ilçileridiris. Hudaý biz arkaly ýüzlenýär. Biz size Mesihiň hatyrasyna ýalbarýarys: Hudaý bilen ýaraşyň! 2-ji Korintoslylara haty 5:20. Edil şol hakda bize aýdýar.Hiç hilli aýratyn belgisiz siz asuda başyňyzy egip Hudaýa özünizi günakär ekeniňizi aýtmagynyz mumkin.

Siz Mesihy özüniziň şahsyý Halasgäriňiz diyip kabul edip ebediý haýat sowgatyna eýe bolmagynyz mumkin.Hudaýyň nugsansyz Sözünuň guýji arkaly Siz şol şol wagtyň özünde halas bolýaňyz.Mesihe ynanmagyň täsirini nika däp-dessur mysalynda görmagimiz mumkin.Gelinden “Siz bu adamy kanunyý ärim diyip kabul edýanyzmy?” diyip soranynda Ol “Howwa”-diyip jogap berýar.Beýle diyip ol adamy kabul edýar we özüni onuň ellerine ynanyp tabşyrýar/Mesihe ynanyp biz Oňy ýeketäk Hudaýymyz we Halasgärimiz diyip kabul edýas we özümizi bu dünýada hem ebediýetde hem Onuň ellerine ynanyp tabşyrýas.

Isa halas etmekni gapydan girmaga menzetýar: “Gapy Mendirin. Kim şu gapydan girse, halas bolar. Ol girip-çykyp, özüne otlag tapar. “-diyip aýdýar Rebbimiz Isa Mesih.

Mesihe ynanyp dürup biz özümizi aklanmagymyz uçin ýekeje we ýeterli töleg hökmünde Onuň eden işlerine daýanýas.Karar etmek wagty geldi.Size bundan soň hiç haçan başga mumkinçilik berilmesligi mumkin.Oňki bahana we nägilelikleriňizi unutyň.Özünizi çete almaň.Hiç hilli ýaýdanmasdan ýüreginiz gapysyny açyň we Hudaýyi giriziň. “Ine, men işikde duryn, gapyny kakýaryn. Sesimi eşidip, gapyny açanyň öýüne girerin. Men onuň bilen, ol hem Meniň bilen bir saçak başynda tagam iýer. “ Ýohanna gelen aýanlyk 3:20

Ýüregiňiz gapysyny Mesihe açanynyzdan soň Siziň etmeginiz gerek bolan birinji işiniz-Hudaý sizi halas edeni uçin Oňa minnetdarlyk bildirmek.Siz Hudaýa ybadat eden wagtynyzda addyý gepler bilen iň möhümy özüniz bileninizçe ýüzleniň.Iň möhümy siz aýdýan gepler tuýus ýürekden bolsa Hudaýa ýraýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top