4:02

Ynjyl sapaklary

MP3

Salam hormatly radio diňleýjiler. Ýene siz bilen söhbetimizi dowam
ettirýas. Geliň ezizler bugun siz bilen bille Hudaýy näme uçin Huh
paýgemberi saýlany hakynda söhbetleşsek. Bu hakda Gelip çykyş kitapynyň 6
bapyndan 10-çy bapynaçenli bolan ýarlerinden okamagymyz mumkin.Dünýa güna
girip gelensoň hemme adamlar çäkden aşdy we günali işleri bilen Hudaýyň
gazapyny getirdi.Bunyň uçin Hudaý bolsa adamlary ýer ýüzunden gyryp
taşlamagy Nuha gepledi.Çunki Nuh we onuň maşgalasy Hudaýdan gorkýan we
Onuň aýdanlaryna gulak asýan päk adamdy.

Hudaý Nuha gämi gurmak dogrusynda geplan wagtda ol hiç ýaýdanman Hudaýa
gulak saldy.Şol wagtda şonuň ýaly ullakan gämani gurmak aňsat iş
däldi.Çunki şol gämiä dürli hil haýwanlar hem girip soňra haýatyny dowam
ettirmekleri uçin diri galmaklary gerekdi.Indi uns beraýliň Nuhyň daş
toweraginde ýaşan ynsanlar oňa nahilli aragatnaşykda bolon eken?Men
ynanýan olory bir zat gyzyklantyran we Nuhdan bu hakda soran bolsalar
gerek.Nuh daş töweregimizde deňiz bolmasa saňa bunuň ýaly ullakan gämi
name uçin gerek bolup galdy?Nuh şol wagtda Olara belki şeýle jogap beren.

Hudaý butin ýeri suw basýanyny we bir diri jan galmýanyny aýtdy, men
bolsa maşgalam bilen şol gämia girip gutuljak bolýas.Eger isleseňiz
geliňler kömekleşiňler we biz bille gämia girip gutulars.Bu Nuhyň daş
töweregindaki ynsanlar uçin etirýan Höşhabarydy.Ýone şol ynsanlardan biri
hem onuň geplerine gulak asmady.Tersine Nuhyň ustinden guldiler.Dogrysy
Nuhyň aýdan geplerine ynanmadylar.Tiz arada Hudaý aýdan ýagyş ýagdy we
butin dünýany suw basyp başlady.Pikrimçe şol ynanman adamlar gelip gämi
kapysyny takyllatan we Nuhdan oňy açmagyny haýyşt edenler.Ýone hiç kim bu
kapyny açyp bilmesdi sebäpi gapyny Hudaýyň özi ýapandy.Nuh we onuň
maşgalasyndan başga daşarynda galanlaryň barysy helak boldular.

Sebäpi olar Nuhyň gepine ynanmadylar.Häzir hem tä şonuň ýaly adamlara Isa
Mesih hakynda gepleseň olar ynanmaýarlar.Käbirler gulýarlar.Eger ýadyňyzda
bolsa gämide bir gapi bardy-şol gapy arkaly Nuh we onuň maşgalasy Hudaýyň
mähribanlygyna sezawar bolondylar.Dogry olor hem günakär ynsandy.Ýone
hemişe Hudaý bilen bille ýurýadi. Hudaý bilen bille bolan ynsan günasiniň
netijeleri hakynda ýagşy bilýarlar. Göge barmagymyz uçin hem bir ýol bar bu
hem bolsa Rebbimiz Isa Mesihdyr.Kimdir edýan sogap işleri hem,bar
baýlyklary hem hiç zat ynsanňy gutkaryp bilmeýar. Gutulmak uçin bolsa hemme
günaler uçin Hudaýyň onunde düz duüşip meni bagyşla diyip ýalbarmak gerek
bolýar.Hudaý bolsa şonuň ýaly ynsaňy bagyşlamaga hemişe taýyn.
Ezizler gelin ýüregimizi daş etmän oňy rebbimiz uçin taýarlaýlyň we
açaýlyň. Nuh ýaly Hudaýa toba ediňler diyen geplerine gulak asaýlyň. Şonuň
bilen biziň bugunki gepleşigimiz hem soňuňa etdi.Indiki gezek düşuşýnçenli
höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top