4:35

Üzümlik syrlary

MP3

Eziz dinleýjiler bugungi söhbetimiz üzümlik hakyndaky hekaýalar bilen
başlasak.Haýatynyzda sizi oran söýan we ölimi onunden size sohky geplerini
aýtjak bolan ýagdaý bolanmy? Şonuň ýaly wagtda siz onuň her bir gepini
ýatlap galýanyz. “Ýanyma ýakynrak gel”,siz onuň geplerini eşitmaga taýyn
bolup,oňa biraz egilip dykgat bilen seredýanyz.”Men saňa bir zat
aýtjak.Men şol wagtaçenli garaşdym… yone indi başga garaşyp
bilmeýan.”Onuň sonky her bir gepleri siziň ýadynyzda galýar.Indi göz
onunize getiriň şol gepleýan adam bu Isa.Siz Ony nahilli eşidýanyz?Onuň
sonky gepleri näçe wagt sizi täsirlendirýar,ýa-da naçe wagt Onuň geplerini
ýadynyzda saklaýanyz?Isa Özünuň sonky gepleri şagirdleriniň gulaklarynda
ömuriniň sonunaçenli jyňňyrdýanyny bilen.Onuň ölimi onunden şagirdleri
bilen eden söhbeti,olary butinleý başgaça pikrlamaga öwretdi.Onuň bu ahyrky
gepleriniň manysy häzirki günde hem az açylyp berilýar.Şonuň uçin hem men
bu gepleri syrlar diyip atlandyrýan.Emma şol zady anyk bilýan Isa bu
gepleriniň manysyny anyk bolmagyny islan.Çunki aňlatma bilen aýtyp
düşundirmek wagty wagty geçendi.Ol geljekde dünýa gelýan täze nesil
mesihyýlar hem Mukaddes Ruha doly haýatda ýaşaýyşyny bilmegini we şonuň
ýaly ýaşamaklary uçin Hudaý nämeler etmagini bilmeklerini islan.Mukaddes
Kitapda Isanyň şagirdleri bilen ahyrky gijani bille geçirýan wagtynda
Isanyň ýagdaýna ýgşylap uns beriň.

Ol söhbeti başlamasdan oň nämeler edýar.Esasyý gepi aýtmaga nahilli
girişýar?Eger siziň masihyý bolanynyza ançe bolan bolsa onda siz ýokarky
gat hakynda eşiden bosanyz gerek.Şol gije Isanyň şagirdleri bilen bolan
söhbetini,şagirdleriniň saçak töwereginde ýanbaşlap halypasyna gözüni
dikenlerini aňsat göz onumize getirmagimiz mumkin.Siz olaryň özara ikki uç
kişi bolup şöhbetleşýanyny hem eşidýanyz.Bundan başga täze ýapylan çöregiň
ýakymly ysyny we gowrylan goýün etiniň we soganyň ysy bilen garyşyp giden
bir ysy duýanyz.Bu pasha guninden bir gun oňki gijedi,bu wagtda ýüzlep
hatta muňlep adamlar Ierusalime şol baýramçylygy bellamak uçin
gelýadylar.Köne Ahtda bir näçe paýgember Mesih şol guni Ysraylly gullykdan
ömürlik halas etmaga gelişi hakynda welilik edipti.Ysraýyllylar buny oraň
gowy bilýady.Yone şol gije daşardaky ýewreýler bilmeýan bir zady
bilýadylar. Olor Mesihyň bireýýäm olar bilen bille ekenini bilýady.Ol şol
ýerde,şol otagda olar bilen bille akşamky nahary bölişmekçi.Şagirdleriniň
hemmesi uç ýyl Ol bilen bille boldylar.Olaryň hemmesi assa ýuwwaş şeýle
netija geldiler.Narranyýly Isa gelişi gerek bolan Mesih. Hemme zady galdyryp
Onuň ýzyna eýermaga mynasyp asyl zat bolan. Bu wagtda bolsa şagirdler asman
pätyşalygynda kim birinji bolyşy hakynda söhbetleşýandylar. Akşam nahary
tartyldy Petrus kowrylan goýünyň etini dargatdy. Bundan soň näme waka ýüz
berenini sonky söhbetlerimizde diňlap baryň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top