4:35

Ynanmazlyk Netijelesi

MP3

Salam gadrly doganlar.Gecen gezek siz bilen ynanmazlyk hakda söhbetleşiptik.Bugun bolsa ynanmazlyk netijeleri hakda söhbelaşmage karar etdik.Şeýdip netijeleri nahilli bolýar?Ýaňlyşlar gymmata düşýar. Az ähmiýetli, kiçijik zatlar hem bizi gaýgy-alada salmagyna ýol goýas.Hakykatda Mesihyý haýatymyz dowamynda imanymyz günden-güne guýçli bolup barmagy gerek.Ýyllar dowamynda ,haçandyr meni alada salan, gamly bolmaga we dyz egip Hudaýa ýalbarmaga mejbur eden aýrym zatlar häzir hem haýatymda bolýan eken emme men bulary hättä duýmaýan hem.Çunki hemmesi Hudaýyň gözegçiliginde ekenini anyk bilýan.Çunki hemmesi Hudaýyň gözegçiliginde we näme boluşyna seretman hemme zady men uçin ýagşylyga öwurýar.Gulak asyň,siz imanda ösüp barmagunyz,Hudaýdan şübhelanmäginize sebäp bolýan zatlar bolsa haýatynyzda kemelip barmagy gerek.

Siz uçin mesele bolýan zatlar hem haýatynyzda kemelip barmagy gerek.Çunki imanynyz ösen saýyn näme bolýar?Hudaý haýatynyzy gözegçilik edýar.Ol siz uçin alada edýar.Netijeler,nädogry kararlar gymmata düşýan kararlar,äz ähmiýetli kiçijik zatlar sizi gýnap başlaýar.Netijede siz rahatlygynyzy we ynançynyzy ýitirýanyz.Eger Hudaýyň onüne ynanç bilen gelip bilmeseniz,Masihiý haýatda asuda ýaşap bilmeýanyz.Ol biziň asudalyk çeşmemiz.Eger Ol bilen aragatnaşygymyz dogry bolmasa,mende asudalyk hem bolmaýar.Imanda şübhelenmagi dogrulamak ýoly bar.Ilki şu şübheler nireden gelýar,men duýan bu şübheler imanda ýüze çykmagyma sebäb bolýan bu zatlar nireden gelýar diyip öz-özünizden soraň.Soň bolsa başgaça sorag beriň.Oň Hudaý meni bir gezek bolsada ýykylmagyma ýol goýanmy näme?Bu oran möhüm sorag.

Oň Hudaý meni bir gezek bolsada ýykylmagyma ýol goýanmy name? Indiky sorag-Hudaý hemme mätäçlikleriňi kanagatlandyrýan diyip wada berenmi?Bu işi etmagim uçin ýeterli pul serişdeleri,zehin we ukup berýarmy? Nowbatdaky sorag- Hudaý menden islän zatlary etmagimde manňa ýardam we zehin berýan hemde içimde ýaşaýan Mukaddes Ruhy bermadimi näme?Howa berdi.Hemme wagt men bilen bille bolmaga wada bermadimi näme?Howa berdi.Onda näme uçin bunuň ýaly ýagdaýa düşenimde şübhelenýan?Ol hemme wagt men bilen bille bolmaga wada bermadimi näme? Howa berdi.Hudaý uçin kyn zat barmy?Ýok! Bu soraglar adamy änçeme hüşgär edýar,şonuň uçin eger şübhelerinizi ýeňmagi isleseniz,özünize şol soraglary bermek bilen başlaň.Bular arkaly geçmek-sizi Hudaýa ynanmaga eltýar.Dogrulamagyň ikkinçi basgançagynda diňe bir bu soraglary özünize bermaginiz,belki Hudaýyň Sözüni çuňňur öwrenmaginiz gerek bolýar.

Eger sizde şübhe dogulsa,Mukaddes Kitapy elinize alyň we size ýardam berip bilýan bölegi görkezmagini Hudaýdan soraň.Ýagny edil şol wagtda siziň ýagdaýynyza degişli bölegi görkezmagini soraň.Ol size Mukaddes Kitapdan gerekli ýerini görkezýar,şonda siz “Howa maňa edil şol gerekdi”diýaniz.Biräzdan soň haýran bolmakdan togtap,bu uçin Hudaýa minnetdarlyk bildirýanyz. Hudaýyň Sözüni çuňňur öwreniň.Hudaýyň Sözüni okaň,okanlarynyzy oýlanyň,size görkezen sadakatyny ýatlaň we jomartlyk bilen Oňa ynanyň.Şonuň ýaly wagtlar bolýar welin Hudaýa ynanmak uçin batyrgaýlyk gerek bolýar.Ýolunyzy anyk gorup bilmeýanyz.Nämeler edip biljeginizi anyk görüp bilmanyz.Bularyň ýetişmeýanyny duýanyz,ýone Hudaýa :”Nämeleri duýuşyma seretman Saňa ynanjak bolýan”diyiň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top