4:20

Hudaý özüni görkezýar

MP3

Salam gadrly doganlar,Hudaý özüni görkezýany hakda oýlap gorenmisiniz? Ol nahilli bolýar?Hudaý özüni görkezmekden şatlanýar. Ol bizi Özi uçin,Oňy şöhratlandyrmagymyz uçin ýaradan.Hudaý bizden Oňy ýakyndan,aýratyn,gudratly ýol bilen bilmegimizi isleýar.Ol Özüni bize bildermegi isleýar.Eger biz Oňa ynansak,topulsak,umut etsek,Özuni bize bildirmegi isleýar.Ol biz hakymyzda ýeterli alada etjegine tuýs ýürekden we hakykatdan ynansak,Ol elbettde şeýle edýar. Bu –hemme wagt okamak bilen,Hudaý hakda oýlamak bilen bend ekenimizi aňlatmaýar.Ýekşenbe günleri irden men sakgalymy alyp,wagz hakda oýlaýan,käwagtlar aglaýan.Bu duýgy Hudaýyň ajaýyp huzurynyň duýgysidir.Eger meniň hamamyma girseniz,ýüzimde sabyn,elimde päki bilen aglaýan ýagdaýda görýanyz.We elbettde näme uçin aglaýanymy sorýanyz.

Men bolsa “Bilmeýan”diyip jogap berýan.Bilenim,şol wagtda Hudaý meniň ýanymda,men bilen bille,Onuň ajaýyp huzury.Siz buny nahilli suratlandyrýanyz?Bu hepte şu hakda oýladym.Hudaýyň huzuryny nahilli suratlandyrýanyz? Bu başgaça duýgu.Soňrak bu nahilli bolýanyny aýdyp berýan.Ýone bu hakda pikirlenmeklerinizi isleýan,çunki aranyzda kimdir şonuň ýaly zady duýandir,ýone nämedigini bilmezligi mumkin. Şeýle bir üýtgeşik duýgy geldida ,ybadat edýanym uçin şeýle bolondir diyip oýlan bolmagynyz mumkin.Gysgasy bu duýguny suratlandyrmaga hereket edýan,ýone buny kämil derejede suratlandyryp berip bilmeýan,çunki Hudaýyň huzuryny kämil derejede suratlandyrmak kyn.Hudaýyň huzury-anyk maksat bilen Öz Ruhy arkaly biziň ruhymyza Özüni görkezmekdir.Bu anyk maksat nahilli maksat?

Maksat-bizi şatlandyrmak,biziň göwnümizi götermek,mälim etmek,hatta duýdurmak.Ýone sizden uns bermaginizi isleýan zadym,Hudaýyň Ruhy we Hudaý Özüni görkezýan ýol arasynda dogrudan baglanyşyk bar. Hudaý buny nahilli edýar?Siz bilen meniň haýatymda Mukaddes Ruhyň oruny oran möhüm.Ine şony nazarda tutan ýagdaýda bu hakda oýlap görüň.Ruhyý taýdan ösüp barýan ilki ýyllarym hakda oýlanyp galýan.Men barýan jemagatda Mukaddes Ruh umumman dile alynmasdy.Ol hakda hiç haçan geplemeýady.Ozum wagz etmegi başlanymda,adamlar Mukaddes Ruh hakda hiç zat aýtmeýanlaryna uns etdim.Sizden bilmeginizi islan zadym,Masihyýlygy kabul eden wagtynyzda Hudaýyň Mukaddes Ruhy günalerinizi paş eden hemde ýalançy we Hudaýdan daşda ekeninizi,eger aradan çyksanyz ebediý Hudaýdan aýrylyşynyzy görkezen.

Ine şu zatlar siziň wyždanynyz hemde aňyňyzda Mukaddes Ruhyň eden işi hasaplanýar.Şonan soň siz Rebbimiz Isa Mesihy özüniziň şahsyý Halasgäriniz diyip kabul edensiniz we Oňy Mugallym we Rebbiý diyip kabul edensiniz.Haçda çüýlenen we ölümden gaýta direlen Mesihy Rebbim diyip kabul eden badynyza Uç Birligiň bir şahsy bolan Mukaddes Ruh siziň haýatynyza girip gelen.Ol siziň haýatynyza gelip näme etdi?Söze görä Ol sizi täzeledi.Serediň,Ol size täze haýat bilen bille täze ruh hem berdi.Çunki Mukaddes Ruh haýatynyza girip gelip,sizi Hudaýyň perzenti edip möhürlady we şu wagtdan başlap içinizde ýaşap başlady.Ol biziň Mugallymymyz .Ol biziň göwnümizi goteriýji,Sözi bize duşundirip beriýji hem Ol. Hudaýyň Ruhy biz uçin edýan zatlary öz guýjimiz bilen edip bilmesligimizi Mukaddes Kitapa seretseniz bilip alýanyz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top