3:54

Adamyň günakärdigi Hudaýyň mukaddesligi

MP3

“Şeýlelikde, ýahudy bolmagyň näme artykmaçlygy bar? Asla ýok!Çunki oň subut edişimiz ýaly goý ol ýahudy bolsun,goý ýonon bolsun,hemme adamlar hem günäniň häkimiýeti adtyndadir”(Rimlilere 3). Salam ezizler, Sözuň danalygy diyip atlandyrylan programmamyza höş geldiniz.Günä bizi hujuwsyz we çekinjeň edip goýdy we bunuň hiç bir haýran galarlyk ýeri ýok.Hudaýa garşy gozgalaň döwri bizde bir günde ýeňip bolmaýan gorkyny döretýar.Tussaga alynan fitneçi uzak wagtaçenli we şowsyz hereketleri bilen özi agdarmakçy bolan şäänyň onüne öz islegi bilen girip bilmeýar.

Ýone fitneçi hakykatdan hem toba eden bolsa,diňe Öz Taňrysy söýgisi we mähribanlygyna ynanan ýagdaýda Oňa ýakynlaşmagy mumkin we geçmişde eden jenaýaty uçin hiç kim oňy aýplamaýar.Hudaýyň huzuryna gaýtan wagtymyzda eden günalerimiz bary insanlar sanynaçenli kop bolsada,Hudaý bu günalerimizi ýüzimize salmaslygyny,tersine bize degişli göýa hiç haçan güna etmedik ýaly gaty ynanç bilen aragatnaşykda boljagyny ýatlataýan ýagdaýda ruhymyzy göterýar.

Geçmişdäki günalerine seretman,Hudaý bilen tuýs ýürekden ýaraşmakçy bolan insan ätiýaçlylyk bilen:”Eger men Hudaýyň onüne gelsem,Ol Maňa degişli nahilli aragatnaşykda bolardy? Onuň ýagdaýy nahilli bolmagy mumkin? Men oňy nahilli ýagdaýda gorerkäm?”diyip soramagy mumkin.Hudaý elbettde,Isa ýaly bolýar” Meni gören Atany-da görendir. “diyipti Isa .(Ýohanna 14:9). Isa Mesih adamlara Hudaýyň nahilli ekenini görkezmek uçin we Hudaý hakda nadögry hyýala eýe bolan kişilere Hudaýyň hakykyý tebigatyny açyp bermek uçin ýer ýüzünde olar bilen bille boldy.Bu Mesihyň bedende bolanynda berjaý eden işlerinden diňe biridi.Ýone Ol buny ajaýyp ýagdaýda amala aşyrdy.

Hudaýyň adamlara degişli aragatnaşygyny biz Mesihde bilip aldyk. Duran biteni ýaranjaňlykdan ybarat bolan ikkiýüzliler haçandir Mesihy göreni ýaly,Hudaýy hem sowukganly we dahylsyz görýarler.Ýone toba edenler bolsa Ony rehimli diyip bilýarler.öz-özüni höküm edýanler Hudaýy geçirimli we mähriban diyip hasaplýarlar.Hudaý gorkýanlar uçin mähriban,ruhyý garyplar uçin-merhemetli,bilmeýanler uçin mylaýym,ejizler uçin-näzik, daşary ýurtlylar uçin-myhmansöýardir.

Hudaýa degişli şahsyý aragatnaşygymyza görä Ol bizi nahilli kabul etmegi mumkindigini anyklap bilýas.Hudaýyň mähribanlygy çäksiz we uly ýürekdeşlik akymy ýaly bolsada,Hudaý biz hakda Öz ünsini garatmaýar.Eger biz sergezdan ogul ýaly ýagşy kabul edilmagi islesek,ol ýagdaýda ine şol sergezdan ogul ýaly gaýtyp gelmegimiz gerek.Biz şunuň ýaly ýagdaýda gaýtyp gelen wagtda bolsa,gapy artynda duran foriseýler dişlerini gyjyrdatsalar hem barybir içeride biziň gaýtyp gelenimiz uçin dabaraly toy dowam edýar we Ata Öz perzentini bagryna basanda aýdym –saz,oýun-gülkiler boldy.Söz hakykatlaryny ýüreginiz sahypalaryna ýazyp goýmagynyzy Hudaýdan sorap galýan.Höş sag aman boluň.Rebbimiziň merhemeti barynyza ýar bolsun.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top