4:40

Aýbsiz hem aýyply hem däl

MP3

Salam doganlar! “Nika bözülup düran wagty maňa ikkiňiz hem aýpdarsiz diyip
aýtmaň”-diydi. Anna .Men oňy gowy düşünýan.Şo wagty ol ýyigirma baş ýyl bir
ýassyga baş göüýb ýaşäň äri rehimsizlik bilen taşlab gidaninden öraň gaty
gaýgydady.Ýone wagt geçmagine garamasdan, Anna şeýle diyib aýtmakçi: ”
ýaraşmak isleginde bolon är-äýal uçin aýpdar ýa-da aýpsiz diýan
düşünjeniň özi yok .Ikki kişi bir-birini gaty söüýse,olor bir-birine öz
günä we kemçiliklerini aýdip ikrar bolýärlar. Oloryň ýüregi söýginiň
azaplaryna taýýar we ulukan guwanç uçin açyk bolýarlar. Bagyşlaýyş –bu
geçmişi geňeşme edip oňdan dänmek däl,bagýşlaýyş bu özärä ynanymňy
gaýtarmak dýiýani. Buniň manisi şeýle:” Men sen bilen oňki ýaly äkürek we
mährli bolýarn”.”Gatnaşygymyza päsgel berýan işleri etmýan”/”Eger ene
çakyşsaň men seni ene geçirýan”.

Biz söýan kişimiüi talaplarymyza mäs gelýan edip gaýta terbiýlemegimiz
mumkin.Aýypsiz bilen äýypdarňy tapawutlandyrýan çyzygy tartmak diňe
maşgaladaki aragatnaşyklarda dal belki başka ýagdaýylarda hem kyn bolýar.
Biz köp ýyagdaýlarda başkalaryň göwnüne tiz-tiz degib dürýas,şonüň ýaly
özümiz hem köp öýkeliýas.” Şonda Petrus Isaňyň ýaňyna gelib: -Rebbim
diýdi egerde doganyň günä etse oňy näçe gezek bagyşlaýyn? Ýedi gezekmi ?”-
diýip sorady.Isa oňa “Men saňa eýedi gezek däl,ýetmiş gezek ýedi diýýarin”-
diýip jogap berdi. Başýyşlaýyş hemişe hem köne aragatnaşyga gaýtmak diýani
däl. Göwün galmak kä wagtlar dostüňuz sizden çendenaşa zat talap etmagine
yol göýanynyz netijesinde gelib çikýar.Buny ýyaraşýyş wagtynda açik aýdip
bundan spň yok diýymaga hem öwrenmek gerek/Bu kyn yol. Belki dostünuz bu
çäkläre öwrenişmägi kyn geçýär.

Özgereniňizi görüp size :”Diýmek bagýşlamaňsyň”-diýip teýne etmekleri
mumkin. Dogry dostuňuz bilen gatnaşyklaryňyz kadalaşynça köp sabr-takat
gerek bolýar. Belki ýaraşyk umumman bolmasygy hem mumkin.Çindan bagýyşlamak
her hilli närazylykly inkär etmek. Çyndan edilen töbä bolsa oz nobatynda
ýyagdaýyi alaji barynça dogrylamak islegini bildirýar. Eger siz ynsanňy her
hilli baýlyklardan gýmmatly diýyb bilseňiz bu ýyagdaýyda oňa etiren azab
ornuny hiç hilli töleg erini doldurub bilmesligini gowy
düşünýanyz.Bagýyşlaýyşyň düýpinde giň göwünlik ýatir. Bagyşlaýyş
göwünjenlik bilen bolmagy gerek.Birinden uzak wagt öýke-gine etmek gowy
däl. Dik örän çalt awtomobil ýaryşy netijesinde bolan awtoheläkçilikde
oňüň dogany Jek iki aýagyndan hem aýryldy. Jek doganyny bagyşlanyny
aýtdy.Ýone Diknyň dogany bilen maýyplar arabasynda geçirýan
aýlary,ýyllara öwrelenson ol özünyň eden hatasy uçin bir ömur öwezini
üzmege mejbur ýaly düýdy.

Eh! Hany indi ol baý bolüp galsa! Şol wagtda ol Jekkä kop pul bererdi-da
şol gorkunç öýiden butinleý çikib giderdi.Bu agyr gaýgy aladany Dikyň
boýnuňa Jek goýdymy ýa-da Dikiyň özi şony hälädymy?Eger bagyşlaýan kişi
giň göwünli bolüşy gerek bolsa onda toba eden hem oz nobatynda elinden
gelençe oňa komek bermegi gerek. Adam Başyşlaýanda başyşlanan adamy
minnatdar bolmaga mejbur etse we ýardam hakyndaky tekliplerini ret etse,bu
ýalan bagyşlaýyş.Egerde toba edýan adam başyşlaýyşy ulakan baha ýa-da
gurbanlyk erine almakçi bolsa bu ýalaň toba.Eger-de şol kynçiliklar yok
etdilen bolsa bagýşlamaga howlukmaslyk gerek. ikki tarap hem bolup geçen
wakany düşünib karar kabul etmek uçin wagt gerek bolýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top