MP3

Salam doganlar. Eger doganlaryň birini togtatyp:”Imanlynyň haýatyndaky hasyl
näme?”, diyip sorasanyz ynanýan köpçilik,”Hudaý uçin halas bolan
janlar”, diydi. Elbetde bu oraň möhüm,emma Isa Mesih diňe buny nazarda
tutmänyny bilmegimiz gerek. Isa Mesih üzumlikde dürup aýdan gepleri
şagirdlerine düşünukli bolan diyip oýlaýan.Çunki olor daragt we onuň
hasyly ynsan haýatyndaky iň möhüm üstünligini aňlatýanyny oran gowy
bilenler. Dawud paýgember bu hakda şeýle diýen:”Ol akar suwlar ýakasynda
ekilen miwesini möwsüminde getriýan ýapragy solmaýan agaç kimindir.ähli
edýan işi oňuna bolýar.”(Zebur 1:3).Eger hasyla adatý göz bilen seretsek,bu
kişiniň gowy häsiýetleri we gylygynyň nyşanydyr.Çunki gowy häsietler
Hudaýy şohratlandyrýar.Siz özünuzi tütmagyňyz we gowy gylygyňyz ýerde
Hudaýa şňhrat getriýar.

Şonuň uçin hem Rebbimiz Isa Mesih şeýle dien:”Siz köp miwe berip,Meniň
şagirdlerimdigiňizi görkezersiňiz.(Ýhanna 15:8) Eger Hudaýa siziň içiňizde
işlamaga garşylyk etmeseňiz Ol sizde Mesihnikä meňseş häsiýetleri
döreter.”Mukaddes Ruhyň miweleri bolsa
şulardyr:söýgi,şatlyk,parahatlyk,sabrlylyk,mähribanlyk,ýagşylyk,sadyklyk,ýmş
aklyk özüne erk edip bilmeklik.”(Galat 5:22). Eger Hudaý siz arkaly
işlamagine yol berseniz Ol sizde Özüni şöhratlandyrýan daşky daşarky
tapawutly häsiýetni döretýar. Mesihyň şagirdleri haýatlaryndaky her bir
basgançagy Hudaýy şöhratlandyrmak uçin iň gowy mumkinçilik diyip bilenler.
Resullerden Pawlus bu barada şeýle diydi:”Hemişe hemme zadyňyz ýeterlik
bolup,islendik ýagşy işe bol mumkinçiligiňiz bolar ýaly,Hudaý size
merhemetini boldan-bol bermegi başarýandyr.”(2 Kor 9:8).

Siz bir mätäjligi bar kişä ýardam berýaňyzmy,hassa gönüşä gözleýaňyzmy ýa-
da bir ömür Hudaýa hyzmat edýaňyzmy,maksatyňyz Hudaýi şöhratlandyrmak
bolsa,sizde elbetde daşky hasyl görünýar.Size bir sorag bereiyn;”Hasyl
bermek nahilli möhüm?” Buňa Mesihyň Özi şeýle jogap berýar:”Siz Meni däl-
de,Men sizi saýladym.Men siziň gidip,hiç solmaýan miwe bermegiňiz uçin
saýlap-seçdim.”(Ýohanna 15:16).Hasyl bu biziň gökdäki hazynamyzdyr.Hakyký
hasyl bir ömüre bolar.Biziň halas bolmagymyzyň esasyý sebäpi hem
şol.Mukaddes Kitap şeýle diýar:” Sebäbi Hudaý bizi Isa Mesih arkaly
ýaratdy.Ol bizi owaldan taýýarlap goýan ýagşy işlerini etmegimiz uçin
ýaratdy.”(Efesliklere 2:10). Siz bilen meniň haýatymda bir ajaýyp zat tiz
we öz-özünden bolup geçer diyip öýlaýaňyzmy?Asla yok. Şahalar hasyl bermägi
uçin bagban olor uçin zahmet edýar.

Emma gýnansak-da hemme şahalar hem hasyl bermaýar. Aslynda her bir şaha
bagban uçin aýratin,çunki hasyl ýgnamak döwri gelende her bir şaha başgaça
ululykda we başgaça mukdarda hasyl gowşyrýar. Geliň sizi üzümlige
saýahata çagyrýan. Üzümçilik aralap ýurseniz üzümçilik yollarynda sebetler
goýülanyny görýaňyz.Bagban siz bilen menden hem ir gelip hasylny ýgnab
bolon ýaly görünýar. Sebetlerden birine howlukyp üzüm gormek umytynda nazar
salýas.Gynansak-da kä bir şahalar hasyl bermän görinýar.Isa Mesih bunuň
ýaly şahalar hakynda geplepti:”Hasyl bermaýan her bir şahany…” Biräz
ýürap sonky sebete nazar salýas.Bu sebetde bir näçe salkyjyk üzümni gördik.
Nahilli bolsada bunysy hasyl bermaýan şaha däl eken.”… hasyl berýan…
ýene hem köpräk hasyl bersin diyip’, diyen sözler bar Mukaddes Kitabda.Biz
edil şonuň uçin ýaradylanmyz.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top