5:13

Hudaý näme halaýar

MP3

Salam doganlar. Mukaddes Kitapy okansyz Ýohanna 15 bapynda Isa Mesih
haýynlyk edilip tutup berilip haça çüýlenmeli gijesi Zeýtun bagyna gidip
barýrkä ýolda şagirdlerine ahyrky ajaýyp öwütini gepledi.Şonda onuň elinde
näme bardy?Onun eline seretseniz pul däl ýa-da hat däl nämuçindir uzüm
agaçynyň şahasyny görýanyz.Buny tutyp durup Rebbimiz Isa Mesih şagirdleri
we bizi dogry haýat geçirmagimize degişli oraň möhüm sapakny bermekçidi.Ol
üzümlik we uzüm bagy hakynda öýlaýan:” Men hakyky üzüm agajydyryn, Atam
bagbandyr. Mendäki miwe bermeýän her bir şahany Ol keser, miwe berýänini
bolsa has-da köp miwe bersin diýip timarlar, tämizlär… Men üzüm
agajydyryn, siz şahalarsyňyz. Kim Mende galýan bolsa we Men kimde galýan
bolsam, ol bol miwe berer. Siz Menden üzňe hiç zat edip bilmersiňiz. Kim
Mende galmasa, şaha kimin kesilip taşlanar, gurar.

Olary ýygnaşdyryp, oda atarlar, olar hem ýanar. Siz Mende galsaňyz, Meniň
sözlerim sizde galsa, islän dilegiňiz biter. Siziň köp miwe bermegiňiz
bilen Atam şöhratlanar. Şeýlelikde, siz Meniň şägirtlerim bolarsyňyz.
“(Ýohanna 15:1-2,5-8)Bu bölegi okaýan wagty üzüm ýapraklarynyň ysyny
düýdynyzmy? Üzümzar we bagban aragatnaşygyny-na?Ýadymda her bahar atam üzüm
gyrkýan gaýçysyny alyp,oran seresaplyk hemde ökdelik bilen hasyl bermeýan
şahalaryny tapyb çyrpýady.Şonda ol meni ýanyna çagyryp kiçi arzymaýan
işlerde ýardam bermagimi sorardy.Men onuň işlerini gözegçilik etmegi
ýaratýadym.Indi nahilli çyrpamagy özüm hem bilýan.Iň gowysy Isa Mesihyň şol
gijadaki uzüm we şahalar hakyndaky sapakyny aňsat düşüünýan.Eger
ýaşlygynyzdan howlyda ösman bolsanyz we hiç hçan uzüm östurup çyrpman
bolsanyz Ýohannadaky bölegi düşunmaga biräz kyýnalýanyz.

Isa Mesih üzüm.Her tarapa giň ýaýlan şahlar we ýaş şahlara sonunan miwelere
guýç we eterli iýmit berýan galyn,berk üzüm.Hudaý bolsa-bagban.Bagban şol
üzümyň eýesi/Onuň maksaty ýekeje –kopräk hasyl almak. Siz bilen biz bolsa
ýaş şahalardyrs.Üzüm bagynda bagbanyň dykgaty ýaş şahalara garatylan
bolýar,çunki olor miwe berýar.Bagban olara oran kop zahmet sarp
edýar.Oloryň töweregindaki gereksiz we hasyl bermeýan şahalary kesip
taşlaýar.Olory oran gorap mähr bilen ösdürýar.Olora gerekliçe güneş
şöhlesini etirýar.Gerekdine suw berýar we dökün dökýar.Size bir sorag:Näme
uçin Isa Mesih üzüm we ýaş şahalar hakynda sapak bermek uçin esasan
öliminden onki gijeni saýlady?Çunki Ol şagirdleri üzüm we şahalara başga
tarapdan-Hudaýyň nazary bilen garamaklaryny isledi.Bu oran möhüm sapakdy.

Ýadyňyzdamy,ölüp barýan adamyň gepleri we ony eşiden adamyň ýagdaýi mysal
edip getiriptik. Öljek bolup ýatan adam sonky zerur we oraň möhüm zat
hakynda gepleýar.Ony dinlaň hem buny ömrüniň sonunaçenli ýardan
çykarmaýar.Mesih hem şagirdleri bu sapakny gwlap ýatlap galmaklaryny islan.
Siz sorag beriň.Hudaý haýtymda näme etmekçi?Namuçin bular men islan zat
däl?Kop wagt bu bölegi okanymda şahalar berýan hasyl bu halas bolan
janlar,diyip pikir edendim. Ýone ýakynda bir zady düşundim,bular diňe Hudaý
uçin utup alynan janlar däl,bizdaki ýagşy häsiýetler we sogap işlerimiz
hem ekeni.Mukaddes Kitapdaky ýene bir aýada unsinizi garatmakçy bolýan
“Biziňkiler hem miwesiz ömür sürmez ýaly, gerekli zerurlyklara kömek üçin
oňat işleri ýerine ýetirmegi öwrensinler. “(Titus 3:14). Şol gijede we
häzireçenli hem Hudaý bizden islän zat bu-Onuň zahmetlerine ýaraşa hasyl
bermagimiz.Ol bizden esasan şoňa garaşýar. Sizde hasyl belgileri görünýamy?

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top