Ynjyl sapaklary

MP3

3:33

Salam hormatly möştaklar. Siz bilen ýenede düşuşanymyzdan sat. Geliň bugun
siz bilen Matta kitapynyň 18 bap 1 aýatyndan 14 aýatynaçenli görup
çykaýlyň.Eger şol aýatlary dykgat bilen okap çykýan bolsak.Isa Mesihyň
şägirdleri Rebbimize beren soragyny görmagimiz mumkin.Olaryň soragy
şeýledi: «Gögüň Patyşalygynda iň uly kim?» Bu sorag Matta kitapynyň 18:1
aýatynda ýazylan.

Olor elbettde özlerini göz onünde tutýadylar.Şonda Rebbimiz Isa özünuň
ýanyna bir kiçijik çagany çagyryp ony mysal edip görkezýar.We näme diyenini
şol bapyň 3 aýatynda okamagymyz mumkin:” Size dogrusyny aýdýaryn, toba
edip, çagalar ýaly bolmasaňyz, Gögüň Patyşalygyna asla girip bilmersiňiz.
“.Indi uns edaýliň Rebbimiz çagany çagyrdy diymek çaga özi ýurup onuň onune
geldi,şondan bilmegimiz mumkin çaga onçaklym kiçi bolman we onçaklym ulakan
hem bolman.

Şagirdler bu soragy Rebbimize bermekden maksaty oloryň pikirinçe Gökdaki
pätyşalykda in beýigi men boloryn diyi öýlaptylar.Olor öz arasynda
bäsleşenlerinden soň bu hakda Rebbimiziň özünden soramaga karar
etdiler.Rebbimiziň olara beren jogapyndan Gökdaki patyşälyga girmagimiz
uçin her birimiz çaga ýaly bolmagymyz gerekdigini aňladylar.Çagalaryň
nahilli häsiýetleri bar.Geliň siz bilen şol hakynda hem öýlap
göraýliň.Birinjiden çagalar oran sada,näme diýseň hem ynanýar.Şonuň uçin
hem Rebbimiz bize çaga ýaly bolunlar diyip aýdýar.Çunki ulakanlara bir
umumyý zat hakynda gepleseniz olor elbettde şony hakykatmy ýa-da ýokmy
barlap görýarler.

Çagalar bolsa onuň ýaly däl.Umuman şol bapy okap çyksak çaagalaryň hem
halas bolmaklyklaryny görmagimiz mumkin.Aýrym wagtlarda ulakan ýaşdaky
doganlarymyz çagalar entek hiç zady düşunmeýrlar şonuň uçin olara
Rebbimiziň beýik işleri hakynda geplamek onçaklym peýda bermaýar diyp
aýdýarlar.Ýone Mukaddes Kitap arkaly Rebbimiziň özi bunuň tersini aýdyp
dur.Bize mälim boluşuna görä dünýadaky kop belli ýazýyjylar , wagyz
edijiler çagalygynda Rebbimize ynanyp Ony özleriniň halaskäri diyp
ýüreklerine kabul edenler.Bundan başga Zebur kitapynyň 50:7 aýatyny okap
görsek şeýle ýazylanyny okamagymyz mumkin:” Hakyky, men günäli dünýä inelim
bäri, günäli men enem göwresinde galalym bäri. “.
Diymek her bir dunýa inen insan günakär bolup dogulýar.Şol içinde çagalar
hem.Geliň eziz dinleýjiler çagalarymyz hakynda hem öýlaýlyň.Gije gundiz
olar uçin dilegde ybadatda bolaýlyň.Dine şonda Rebbimiz olaryň ýüreklerini
açýar we taýarlýar.Ezizler gepleşigimiziň sonunda size ýene bir aýaty okap
bermekçi Bu aýat Matta kitapynyň 18:14 aýatynda ýazylan:” Şeýlelikde, bu
körpelerden biriniň heläk bolmagy Gökdäki Ataňyzyň islegi däldir». Höş eziz
diňleýjiler inidki gezek düşuşinçenli sag-aman bolunlar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top