3:53

Ejizliginizde Hudaýyň gudraty 2

MP3

Eziz doganlar bugun ýene özümizdaki ejizlikler we Hudaýyň gudraty hakynda
gepleşýas.Bu mowzukdan tukatlanmadyňyz diyip umyt edýan.Bu söhbet her
birimiz uçin peýdaly bolýar,söhbetimiz dowamyny eşidiň.Ejizliklerimiz
jemagatda we jemagatdan daşarydaky doganlyk aragatnaşyklaryny
berkleşdirýar.Çunki hiç hilli ejizlige eýe bolmaslyk,başkalaryň ýardamyna
mataj bolmaslyk diyeni.Bizdaki çäklenmeler başgalaryň ýardamyna näçe
mätäjligimizi görkezýar.Eger her birimiz haýtymyzdaky näzik ipleri
billeleşdirsek,uzin berk arkan bolýar.Wans Hawner diyen bir kişi şeýle
diypti:”Masihiýler tä murt gar boleklerine menzeýarlar,emma olar birleşse
ýol hereketini aňsat togtatmaklary mumkin”.Bundan başga bizdaki ejizlikler
bir birimize bolan hoşniýetlilik, we hyzmata çagyrýar.Anygy bu başgalaryň
ejizliklerine hamdard we unusli bolmaga öwretýar.
Hudaý sizni ýerde Mesih hyzmat edeni ýaly hyzmat etmeginizi halaýar.Bu
siziň ýaralarynyzdan başgalar şipa tapsyn diyeni.Siziň haýatynyzdaky iň
ulakan şaýatlygyňyz hem hyzmatynyz hem içiňizdaki iň gowşak nokatlaryňyz
arkaly netijeli bolýar.
Beýik missioner Hadson Taýlor:”Hudaý saýlan beýik ynsanlaryň hemmesi ejiz
bolon”,diyip aýdypty,Musanyň ejizligi onuň tiz gazaplanýanyndady,ine şol
gazap arkaly ol Musurlini öldürup goýdy we gaýa buýrmagyň ornuna taýagy
bilen urdy.Yone Hudaý oňy “ýerdaki iň kiçigöwünli ynsan” edip
özgertdi.Ybrahymyň ejizligi onuň gorkaklygyndady,bir gezek däl ikki gezek
ozünuň janyny saklap galmak uçin aýalyny öz aýal dogany diýip
tanyştyrdy.Yone Hudaý Ybrahymny “hemme imanlylaryň atasy”na öwürdi.Eradasy
gowşak Petrusy bolsa “daş”ýagny berk eradaly ynsana öwürdi.Zinagär Dawudy
bolsa Hudaý “Göwnündaki adama”owürdi.Bunuň ýaly sanawlary entek kop dowam
ettirmagimiz mumkin.
Hudaý ejizliklerimizi biziň gudratymyza owürmage ussa.Ol sizdaki iň
ulakan ejizligi alyp oňy özgertmägi halaýar.Ejizlikleriňizi açyk aýan
ediň.Hyzmat ejizlikden başlanýar.Siz ýüzuňizdaki nikapy alyp taşlap
özünizdaki ejizlikler bilen paýlaşsaňyz Hudaý sizi başgalara hyzmat etmaga
işletýar.Resullerden Pawlus özündaki ejizlikleri açyk ykrar eden

Şowsuzlyklaryny: «Men islän gowy işi edman,tersine islemeýan ýaman
işleri edýan”
Duýgylaryny «siz uçin dileklerim eçildi,ýüregimiz giň açyldy”
Umytsyzlyga düşenlerini “Biz çendenaşa çydap bolmas ýaly derejede
ezýet çekdik,hattda sag galmana umutymyzy ýitiripdik”
Gorkylaryny: «Onunize ejizlik we gorky duýgysy hem ulakan sandyrama
bilen geldim”.
Elbettde ejizlik hatara ýakynlaşdyrýar. Emma ejizliklerimizzi başkalar
bilen paýlaşsak,ýüregimizdaki agrylary ýok edýar. Gorkylarytmyzy ýeňip
azatlyga birinji adimi atmagymyza sebäp bolýar,şonuň ýaly eken
ýüreklerinizi açyň ezizler!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top