4:13

Mukaddes Kitapy öwrenýas

MP3

Mukaddes Kitapyň diňe bir bir bölegi Hudaýyň Sözi diymek bilen Mukaddes Kitapyň haýsy ýeri dini ylham bilen ýazylan haýsy ýeri beýle däldigi hakynda özünçe hükum çykarmaga hereket edýan dostlarymyz hem tapylýar.Hakykat — Mukaddes Kitap dolulygyna, Hudaýyň Sözi ekenidir.Mukaddes Kitapyň başlangyjysy bunuň uçin saýlanan adamlar.Ol isleýan sözleri ýazyp galdyrmaklaryny amala aşyran Hudaýdyr.

Mukaddes kitap siz bilen bize şeýle diyip aýdýar: « Sebäbi hiç bir pygamber ynsan islegi bilen welilik etmedi. Bu pygamberler Mukaddes Ruh tarapyndan ugrukdyrylyp, Hudaýdan gelen sözleri aýtdylar.»(Petrusyň 2-ji haty 1:21).Butin Mukaddes Kitap dini ylham bilen ýazylan.Mukaddes Kitap özünuň dini ylham astynda gelip çykanyny subut edýar,ýone Hudaý buny nadip amala aşyranyny anyk açyp bermaýar.

Belki bu hem nahillidir insanlar uçin Hudaý tarapyndan berilen bir tapmaçadyr.çunki insan häçe hereket etmesin. Hudaýyň nahillidigini we kimdigini sonunaçenli anyk öwrenib bilmeýas.Her bir kitap aýratyn ähmiýete eýe bolup asla bir birine menzemýar.Ýone hemmesi hem biz bilenimiz ýaly Hudaýyň sözüdir.Hudaý Özünuň her bir aýtmakçy bolonlaryny Özi saýlan insanalaryna aýan edýar ýada dogrudan dogry geplep umumman Özi nahilli islese şeýleliginçe beren.

Aýanlyk-Hudaýyň eradasynyň ýada nahillidir dini hakykatyň düýş ýaly,ýone düýş däl.Hudaý tarapyndan açyp berilişidir.Adamlar hemişe Hudaýy bilmaga we Ony düşünmaga çalyşanlar,ýone adyý insanyý mumkinçilikler ýardamynda Hudaýyň işlerini açyk görüp bolmaýar.” Emma Mukaddes Ýazgylarda ýazylyşy ýaly:«Hudaýy söýýänler üçin Onuň taýynlan zatlarynyne göz görüpdi, ne-de gulak eşidipdi,ne-de ynsan akyly çaklapdy». Bize bolsa Hudaý bu danalygy Öz Ruhy arkaly aýan etdi. Çünki Mukaddes Ruh ähli zady, hatda Hudaýyň çuň pikirlerine düşünýändir.”(1-ji Korintoslylara 2:9-10).

Mukaddes Kitap-Hudaýdan gelen we Hudaý hakyndaky aýanlykdir,çunki Hudaýdan çykan we Hudaý hakynda hekaýa edýar.Hudaý Özi hakyndaky aýanlygy Özünuň Sözünde insanlar uçin berýar.” Ýöne bular siziň Isanyň Hudaýyň OglyMesihdigine iman etmegiňiz üçin we iman edip, Onuň ady bilen ýaşaýşa gowuşmagyňyz üçin ýazyldy.”diydi Ýhanna hatynyň 20:31.Hudaý Öz hakyndaky aýanlygy diri Sözi bolan Özünuň Ogly Isa Mesihda berýar.

Çunki Mukaddes Kitapda şeýle ýazylan ýeri bar:” Owal-başda Söz bardy, Söz Hudaý bilendi, Söz Hudaýyň Özüdi. Owal-başda Ol Hudaý bilendi…. Söz ynsan bolup, aramyzda ýaşady. Ol merhemetden we hakykatdan doludy. Biz Onuň şöhratyny, ýagny Atadan gelen Ýeke-tägiň şöhratyny gördük. “ Häzirki günde hem Hudaý Öz Ogly we Öz Sözi arkaly her bir insana geplamagi mumkin.Buny eşitmagimiz uçin bolsa Hudaýa gulak asmagymyz zerur.Mukaddes Kitapsyz aýdynlyk ýok.Hudaýyň Sözi iman we haýatyň ýekeje we nugsansyz kanunydyr.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top