3:59

Ynjyl sapaklary

MP3

Rebbimiz Isa Mesih adamlary hemişe Oňa eýermaga çagyran. Ol olary ýagny öz
şagirdlerini bu dünýa gelýan Hudaýyň hökmdarlygy hakynda başgalara ýetirmek
uçin taýynlap ibermek niýetindedi.Isa olory insan awçylary etmegini aýdanda
Ol adamlara Höşhabar etirip olory Hudaýyň onune alyp gelmaga öwretmegini
aýdypty.” Olar Kapernauma geldiler. Sabat güni Isa sinagoga baryp,
öwretmäge başlady.”(Mark1:21)

Sinagoga diyp atlandyrlýan düşuşmak ýerleri butin Ysraýyl boýunça
şäherlerde we hatta gonşy memleketlerde hem gurylandy.Şol sinagogalarda
Musa we başga paýgemberler tarapyndan ýazylanlary okýadylar we
öwretýadylar.Ierusalimdan daşaryda ýaşaýan ewreýler Hudaý Musa arkaly
buýurany ýaly ybadathana diňe möhüm baýramçylyklarda gelýadylar.” Onuň
taglymatyna haýran galdylar. Çünki Isa olara kanunçylar kimin däl-de, erk-
ygtyýarly biri ýaly bolup sapak berýärdi.”-diyip ýazýar Mark kitapynyň
1:22.

Isa öwretýanlaryny diňlaýan adamlar Hudaýyň Sözini Ol gudratly guýç eýesi
ýaly geplanine haýran galandylar.Isa kanunçylar ýaly öwretmýady.Kanunçylar
bu Köne Ahtny göçurup ýazaýan adamlardyHemde olor Hudaýyň Sözüni
mugalimlarydy .Hakykatda bolsa,olaryň kopçiligi Hudaýa we Onuň Sözune
ynanmýadylar.Tersine olor haýrly işlerine we Hudaý Sözüne esaslanan
bilimlerine ynanýrlar.

Olor bilimlerine ynanlary,hakykatda bolsa Hudaýi bilmanleri uçin Onuň
Sözini anyk duşunmeýadylar.Şonuň uçin olor Hudaýyň Sözi näme diyenini
adamlara aýdyp berip bilmesdiler.Eziz dinleýji şol ýerde bir kiçi ýone her
birimiziň Mesihylyk haýatymyzda gerek bolýan zada togtap geçsek.Her bir
insanyn Hudaýa ynanyşy oran gowy.Ýone şol bilen bille Hudaý uçin biziň
daşky görünişimiz däl ýa-da näçe Hudaýyň sözlerini ýagşy gepleýişimiz
däl,belki her bir insannyň öz ýumrugy ýaly gelýan kiçijik ýüregine
seredýar.
Ine şol biz aýdyp geçen kiçijik ýürek Hudaý uçin oran ullakan ahmiýete
eýedir.Rebbimiz Isa Mesih her birimiz bilenimiz ýaly Hudaý hemdir.Ol Öz
Atasyny bilýady we Hudaý Sözüni gowy düşunýady.Isa halka öwretýan wagtda
Hudaý Musa we başga paýgemberler arkaly geplanlerini olara anyk
etirýady.Hormatly radiomyz moştaklary her bir mesih bilen bille bolan kişi
tä Rebbimiz edeni ýaly ýol tutsa gowy bolordy.Ýagny şagird taýarlap ony
butinleý hyzmat etmaga çagyrmak.Eger ýadynyzda bolsa Rebbimiz özünuň kop
wagtyny şagirdleri bilen bille geçirerdi.Ine şol wagt dowamynda bolsa öz
şagirdlerine butin Hudaýlylyk haýaty hakynda geplýardy. Belki şonan
Rebbimiziň sanagly şagirdleri butin dunýany titretenler. Hormatly radiomyz
moştaklary şonuň bilen bugunki gepleşigimiz öz ahyryna etdi siz bilen
geljekki gepleşiklerimizeçenli hoşlaşýas, sag-aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top