4:06

Hyzmatçy ýaly pikirlemek

MP3

Emma gulum Kalebiň ruhy olaryňky ýaly däl, ol bütin ýüregi bilen Meniň
yzyma eýerdi.”Çölde 14;24) .
“Isa Mesihiň garaýyşlary sizde hem bolsun”(Filipiýlilere 2:5)
Hyzmat etmek aňdan başlanýar.Hyzmatkär bolmak aňdan butinleý özgermek
diyeni.Başgalara gatnaşygyny özgertmek diyeni Hudaýa biziň näme edýanymyz
däl,näme uçin edýanymyz gyzyk. Üstünliklerimizden görä aragatnaşygymyz
möhümrak.Amaziýa şäsy Hudaýyň nazaryndan galdy,çunki :” ol Hudaýyň
nazarynda dogry bolan işleri eden bolsa hem,päk ýürek bilen etmedi.”Hakykyý
hyzmatçylar aşakdaky baş gatnaşygy aňyňa guýan ýagdaýda Hudaýa hyzmat
edýar.
Hyzmatçylar özlerinden görä başgalar hakynda koprak öýlaýar.Hyzmatçylar
başlyk ýaly dal dolandyryýjy ýaly pikr edýar.Hyzmatçy başgalaryň nahilli
işleýanyna däl,öz işine gözleýarHyzmatçy Mesihde özünuň kimdigini bilmegi
gerek.Hyzmatkär Hudaý oňa beren hyzmatyny wezipe diyip däl mumkinçilik
diyip bilýar.Geliň birinji gatnaşyk hakynda gepleşýas.

Hyzmatçylar özlerinden görä başgalar hakynda koprak öýlaýar.Özümuz
hakymyzda azrak oýlamak bu hakykyý pespällik Hyzmatkär özüni ýatdan
çykarýar.Resullerden Pawlus:”Her bir kişi diňe öz haýyryny däl,başgalarnyň
haýyryny gözlesin”-diyip ýazandy. Bu gepiň manysy öz haýaty hakynda
gaýgylanmagy bes etip,başgalara hyzmat etmakdir,eger biz özümuziň
mätaçliklerimize ünsimizi garatmakdan togtasak şonda başgalaryň
mätaçliklerini gorup bilýas.Isa hem “Öz beýikliginden geçip,gul keşpine
girdi”.Siz sonky gezek özünuzden geçeniňizi ýatlap bilýanyzmy?Eger siz diňe
özünuz hakyňyzda öýlasaňyz we özünuzden geçmeseňiz hiç haçan hyzmatkär
bolup bilmýaňyz.Oraň kop hyzmatkärler öz hyzmatyny Hudaý bilen şertnama
düzen ýaly alyp barýarlar/”Hudaýym men şol işi sen uçin edýan,sen bolsa men
uçin maňa bu işi et”,diyen ýaly iş tutýarlar.
Hakykyý hyzmatkär Hudaýy özünuň makstlary ýolunda işlatmaga hereket
etmeýar.Hakykyý hyzmatkär hyzmatlarynda Hudaýyň işlamagine ýol goýup
berýar.Öz haýyryny unutmak kemden-kem düşüşýan sadakatlyk bilen
deň.Filipiýliklere 2;20 aýatda Pawlus:” Timoteos hem edil men ýaly siz
babatda şeýle yhlasly, şeýle janypkeş. Ondan başga ibermäge şeýle adamym-da
ýok.” Diyip ýazýar.
Hyzmatkär ýaly pikr etmek meniň gündäki meselelerimden biri.Men her güni
hyzmatkär ýaly pikirlemagi özüme ýatlatmagym we her guni özümi meniň
haýatymy we özümňi söýüjiligimi bir çeta goýup hyzmatkär ýaly başgalar
hakynda oýlamaga hereket edýan. Şonuň uçin hem pespällik ýa-da özüni pes
almak her gunki göreşlerimniň biri.Men bu sapakňy her guni ýene we ýene
öwrenmagime dogry gelýar. Her guni hyzmatkär ýaly iş tutmak ýa-da oýlamak
uçin muňlap mumkinçilikler peýda bolýar. Men her gezek özümden geçip
hyzmatkär bolmaga girişýan. Ezizler söhbetimizi indiki gepleşiklerimizde
dowam ettirýas.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top