5:19

Mumkinçiliklar

MP3

Salam gadrlylar.Haýatymyz geçeni saýyn geçmişi ýatlap,Hudaý beren näçeden-naçe mumkinçilikleri elden çykaranymyzy aňlaýas.Haýatynyz dowam edýan ekeni,Hudaý size ýene we ýene mumkinçilikleri berwerýar.Hudaý size beren mumkinçilige “Howwa”diymegi öwreniň.Ýureginizde gorky bolsa hem şol mumkinçiligi uşlab galyň.Siziň mumkinçiliklerinize “Howwa” diyip jogap berişiniz sizi nirelere alyp baryşyny bilmeýanyz.Käwagt her günimiz bir hil geçýana menzeýar.Emma şondada Hudaýa topulmakda dowam ediň.Käbir adamlar Hudaý berýan mumkinçilikleri gorup bilman galýarlar. Diňe bu mumkinçilik geçip gideninden soň gorup galmaklary mumkin.Şonuň uçun,ilki Hudaýdan Ol berýan mumkinçilikleri gorup bilmeginiz uçin gözünizi açmagy soraň.Şonda ol sizi öz wagtynda,gerek bolan wagtda,gerekli adamlar bilen duşuştirip goýar.

Her birimiz Hudaýyň maksaty içinde öz ornumyzy tapyp almagymyz gerek.Şonda Hudaýdan gelýan her bir mumkinçilige “howwa”diyip jogap berip bilýas.Käwagt bu mumkinçilikleri kabul etmegimize we “howwa” diyip jogap bermegimize käbir zatlar böwet bolýar.Bu biziň ýaralarymyz.Adam Ata bilen Howa ene göz onünize getiriň.Bary zat kämildi.Son bolsa günä girip geldi.Şonda olar näme etmeklerini bilman galdylar.Çunki olaryň Hudaý ýaradan tebigaty bu günani nahilli çözişini hem bilmezdi.Olor güna girip geleninden soň,beýle nejiz ýagdaýda name etmegini bilman galdylar.Şonda näme edendi? Olar özleriniň ýalaňaç bedenlerini ýapdylar.Bizde de şeýle bolýar.Biz hem ýaralananymyzda bu ýaralary ýaşyrmaga hereket edýas.Hudaýyň merhemeti we bagyşlamagyny kabul edenimizde,Hudaýyň onünde uýalman durýas.

Hudaý biziň kemçiliklerimiz we günalerimiz bilen bille soýar we kabul edýar.Kimdir biziň onümize gelip,»Hudaý”seni söýär”diyeninde siz nahilli jogap berýanyz.”Şeýlemi,ýone men muny duýmaýan” ,diyanyz.Addyý haýatymmyza seretsek hem kimdir:”Waý,üstindäki geýimiň saňa oran ýaraşypty”diyse,siz “Ýogow,bu köne geýimim”diyip özünizi ýapýanyz.Şeýdip biz özümizi oran kiçigöwünli tutýas.Şeýle bir kiçigözünlli tutýas,hatta Hudaýyň hakykatyny kabul etmegi geçirip iberýas.Täze Ähtda perişde Jabraýyl boý gyz Merýemiň onüne gelip,”Sen aýallar içinde bagytlysin,Hudaý seniň haýatynda şeýle işler etmekçi”diyeninde,”Men entek är gormedik bolsam,bu nahilli bolýar?”diyip sorady.Biz özümizi muna laýyk däl ýaly gorýas.Emma Merýem nahilli jogap berenini bilýanyzmy?” Ol “Hudaýyň eradasy bolsun”diydi.

Ol ýagdaýy we weziyeti Hudýa goýup berdi.Hudaý bize hyzmat etmek uçin mumkinçilik bereninde,bu hyzmata laýyk daldigimizi sebäb edýas.Meselen,meniň maşgalam imanly däl,özüm onçaklym ýagşy adam däl,elimden pulum ýok,saglygym ýagşy däl,diyip bahana edýas. Beý,Hudaý siziň ýagdaýynyzy bilman durup şeýle mumkinçilik berýan bolsa, beý Hudaý siziň saglygynyz nahillidigini bilmeýamy? Hudaý sizdäki zada yanyp däl,Ol Özüne ynanyp iş tutýar.Sizden hem şoňa garaşýar.Siz omruniziň sonunaçeli Hudaýyň harakterine ynanyp haýat geçiriň.Hudaý siz nahilli bolsanyz,şeýleliginizçe işlermegi isleýar.Kemçiliklerinizde Ol Öz gudratyny görkezmegi isleýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top