3:59

Mukaddes Kitap

MP3

Salam eziz doganlar,siz ezizler bilen ýene sag aman duşuşup duranymyzdan oran begenýaris.Eziz doganlar,Isanyň ähmiýeti Ony bilen adamlara öz-özünden mälim bolmadyk.

Beden we gan ,ýagny insanyý pikr arkaly resul Petrus Isanyň Mesihdigini,Onuň diri Hudaýyň Ogly ekenini tanap-bilen däl.Diňe Hudaý bu fakt,maglumat, dolulyk,delilni açyp bermegi mumkin.

Bu zat oran möhümdir.Hudaýyň Sözi we Mukaddes Ruhsyz hiç kim Mesihy duşunip bilmeýar.Hättä şägirdler hem Hasyl baýram wagtynda Mukaddes Ruh olaryň üstine inmeýinçenli Masih gelişiniň manysyny aňlap bilmediler.

Başgaça aýdanda,taryhyý fakt,maglumat,jikme-jiklik,deliller öz-özüni düşundirmeýar.Mysal uçin kop dünýawyý alymlar Ikkinji Jahan uruşynyň sebäbleri dogrusynda bir näçe takmynlar getirmekler mumkin.

Ýone,insan günasiniň beýle elhenç suratlandyrylmagynyň iň ýokary ähmiýetini bize diňe Hudaýyň Sözi açyp berýar.Mukaddes Kitapdaky taryhyý wakalar öz-özüni düşundirmeýar.

Olor billelikde Hudaýyň Özi we Önuň Şäälygy hakda döwürleýin açylýan aýanlygy ýetirmek serişdesi bolup hyzmat edýar.Sada edip aýdýan bolsak, döwürleýin açylan aýanlyk diyeni,Hudaý hemme zady başyndan birdenikä açyp bermezden,etap boýunça açyp berip,Isa Mesihda doly hakykat nury açylan.

Hudaýyň wadalary we olaryň berjaý bolmagy bu aýanlygyň merkezinden ýer alan.Eger Hudaý Isa hakdaky bary fakt,maglumat,jikme-jiklikleri ,delilleri we olaryň manysyny ikki muň ýyl oň Ybrahyma açyp berende nahilli bolardy?

Bu ýagdaýda Hudaýyň aýanlygy Isanyň taryha girip gelmezinden oň sokulup giren bolordy.Emma Isanyň sözlerinden beýle bolmanyny aňlap almak mumkin.Mukaddes Kitapdaky delil aýanlyk şu ýagdaýda açyp berilen diýip düşundirmegimize ýol bermeýar.

Ybrahyma onuň neslillerine we Hanan ýeri hakda mälim bir zatlar wada edilendi.Oňa edil Isa hakda nahillidir jikme-jiklikler aýdylany dogrusynda hiç bir duýdurma ýok.Aýanlygy beýle düşundirmek nadogrydir.Hudaý Ybrahyma bir näçe wadalary berip,Köne Äht taryhynyň sonky basganjaklarynda Öz aýanlygyny açmakda dowam erdi,diyip alaýliň.

Köne Ähtyň sonky paýgemberi bolan Malakiý döwrune gelip Isa hakdaky bary jikma-jiklikler we olaryň manysy açyp berildi,diyip seretsek,nahilli bolýar?Bu ýagdaýda hem,Isanyň taryhyna göra bu orunsyz bolan bolardy,çunki bu ýagdaýyň özi bolmazdan oň aýanlyk berip bolunan bolordy.Ezizler şonuň bilen mowzugymyz öz sonüna ýetdi. Hoş sag aman boluň,eziz doganlar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top