5:23

Hudaý bilen ýoremek

MP3

Salam gadrly doganlar.Hudaý perzendiniň iň uly üstünligi hem, ärzuwy hem Hudaýyň sesini eşitmekdir.Käbirlerimiz muny oran kyn we ýyllar dowamynda öwrenilmegi gerek bolan bir ussalyk diyip bilýas,emma bu kyn däl eken.Aslynda,Hudaý hem siz Onuň sesini eşitmeginizi isleýar.Hudaýyň sesini eşitmek bu tä ýakyn dostumyz bize geplänini eşiden ýaly tebigyý.Biz Oňy diňe aýrym günlerde däl,her guni eşitmagimiz mumkin.Ol haýatymyzyň her pursatynda bize geplamagi mumkin.Onuň sesini eşitmagi isleýanyz-a! Şeýlemi?Beýle bolsa bizi dykgat bilen diňlaň.Näme uçin Onuň sesini eşitmagi isleýanyz?Elbettde bu biderek soraga menzeýar,emma oňa berýan jogabymyz hemme zatdan hem mohüm.Mukaddes Kitapda Hudaýyň Sözi hakda şeýle ýazylan:” Hudaýyň sözi diri we täsirli,her hilli iki ýüzi hem ýiti gylyçdan hem ýitidir.Ol jan bilen ruhy,bogunlar bilen ýiligi aýrar ýaly sokulup girýar.Hudaýyň sözi haýal,ýüregiň niýetlerini paş edýar.”

Hudaýyň sesini eşitmagi isleýanyz,dogrumy?Beýle bolsa,belki bireýýäm Onuň sesini eşidýandirsiniz,çunki Onuň Özi size şeýle guýçli islegi beren Jýu Pakeriň “Hudaýy bilmek”kitapynda şeýle ýazylan:Hudaý adamzada bireýýäm gaplan,Mukaddes Kitap bu Onuň Sözi,Ony bize Hudaý halas bolup dana bolmagymyz uçin beren.”Mukaddes Kitapyn özünde şeýle ýazylan,” Owal-başda Söz bardy, Söz Hudaý bilendi, Söz Hudaýyň Özüdi. “ Mukaddes Kitapyň başga ýerinde bolsa Hudaý bize şeýle diydi:” Mukaddes Ýazgylaryň barysy ylahyý ylham bilen ýazylan bolup,tälim we käýinç,ýalnyşlary dogrulamak we päklik ýolunda terbiýe bermek uçin peýdalidir.”Hudaýa we Onuň Sözi Mukaddes Kitapa ynanmaýan adamlar,ony adamlar ýazan diyip bilýarler.Emma Mukaddes Kitapyn özi Hudaýyň Sözi ekenini belleýar.

Biz bu kitapa arkaýyn ynanmagymyz mumkin,çunki taryh ,arheologik deliller,kitapyň özünde ýazylan paýgemberlikler onuň çyndan hem Hudaýyň Sözi ekenini tassyklaýar.Eger çyndan hem Hudaýyň sesini eşitmekçi bolsanyz,Mukaddes Kitapy okan,Onuň sesini ybadatda hem eşitse bolýar. Kimdir biri bilen söhbetleşseniz,söhbetinizi nahilli başlaýanyz? Onuň garşysynda durup haçan gep başlar eken diyip umut edip durýanyzmy?Bu usul hem iş bermagi mumkin.Emma adatda biz özümiz gep başlaýas.Hudaý bilen hem şeýle bolmagy gerek.Çunki Ol bizi diňlamagi ýaratýar. Şedenimizde özümizi Hudaýy diňlamage taýarlan bolýas.Addyý haýatyý söhbetlerimizde biz oň gepleýas,son diňleýas,dogru dälmi? Hudaý bilen ybadatda hem şeýdýas.Ybadat wagtynda ýüregimizi Onuň sesini eşitmage taýýarlasak,eşidýas.

Ol bize başga adamlar ýaly,ses çykaryp gepleýarmy?Käbirleriň aýdýşy ýaly şeýle,ýone adatda Hudaý beýle geplemeýar.Biz gulaklarymyz bilen Onuň sesini eşitmezligimiz mumkin,ýone Ol kop ýollar bilen bize gepleýar. Ilki bilen Hudaý Özünuň Sözi arkaly gepleýar.Başgalar bilen söhbetimiz wagtynda gepleýar. Weziýetler arkaly hem gepleýar.Hudaý eşitmagi isleýan adam,Isa Mesihyň näme diyenine dykgat etmagi gerek.Çunki Mukaddes Kitapda Isa Mesih insan bedenindäki Hudaý,diyip ýazylan.Şonuň uçin masihyň sapaklaryny ýagşylap özleşdirip almak gerek.Ol bilen berk gatnaşykda bolmak gerek.Siz hem Hudaýyň sesini eşitmagi isleýanlardandygynyza ynanýan.Şeýle bolsa,biziň sonky söhbetlerimizi geçirip iberman.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top