3:55

Ýagşy maksat amala aşýar

MP3

Salam ezizler.Ýaşaýyş maslahatlary diyip atlandyrylan programmamyza höş geldiniz.Geljek ýyla maksatynyz nahilli?Näçe pul işlap tapmagy halaýanyz? 50 000 dollarmy?100 000 dollarmy?500 000 dollarmy?Millionmy? eger siz öz haýatynyz basgançagyny çyndan hem götermegi isleseniz –asyl kanunyý ýagdaýda bolsa-özünizden soraň: nahilli maksaty onünize goýmagynyz gerek? Eger siz ýagty gelejegi isleseniz,maksatlary goýuň we olara etişmek uçin naçe wagt sarplap,onuň uçin näçe kuwwat ýollap biljeginizi belläň? Eger siz anyk bellenen maksatsyz bary onaýly ugurlarda diňe arzuw edwerseniz,siz garaşýan “mužjyza” bolmaýar.

Siz özünizi näçe bahalasanyz,şonça turyşynyzy bilimeginiz gerek.Her haýsy üstinlige ýetişen adam hakykaty bilýar:eger siz onünize anyk maksat goýsanyz we oňa yetmek uçin ädim taşlamagy başlasanyz,aň astynyzy ynandyrmak uçin niyetleriniziň çynlakaýdygy talap edilýan ädimler bolmagy gerek we şonda siz isläninize ýetişeninize ynanýanyz.Aslynda siz oýlanyzdan kopine laýyksynyz.Adamlar özlerine ýarlyk ýaly ýapyştirip alan iň uly çäkleme öz pikrleri içinde dogulýar.Insan özuni näçä bahalasa,şonçä durýar,az hem däl,kop hem däl.

Kop adamlar özleriniň mumkinçiliklerini bilmeýärler,hatta olar daşardan özüne ynanan görünseler hem.Özüni ýürekden oran gymmatly şahs diyip hasaplaýanlar azdir.Aslynda her bir adam özüni gadrly diyip hasaplamaýar we şonuň uçin hem toweregindäkileri hormat edipmi ýada girdeji kopligi sebäblimi,üstinliklere laýykdirin diýmeärler.Özünuň “bazar bahasy”ny aşyrmagyň iň ýagşy ýoly-özi özüni bahalamak.Bundan başga,anyk maksat goýmak asyl jadyly guýçe eýedir.Birinji gezek öz onünize malýawyý maksat goýanynyzda sizde anyklygy we niýet guýçlerinizi çäkleýan käbir basganjaklar saklanyp galan bolýar.Şonuň uçin hem başlanyşynda öz onünize amala aşýan maksatlary goýuň:eger siz birinji maksata ýetişseniz,indiki maksatlaryň amala aşmagyna ýenede ynamygyz aşýar.Her bir maksatyňyz sizden drjaşmaklygy talap etmegi gerek.Oz onüne anyk maksaty goýanlar güni gelip oňa ýetip,hatta ondan aşyp hem gidenlerini gorup haýran galýarlar.

Bellän maksata yetýan diyip özünize çakylyk taşlaň.Bu göçgünli oýun,emma uly peýda getirýar.Onünize goýan bir ýyllyk ,ýarym ýyllyk maksatynyza,elbettde yetişýanyz.Beýle ýagdaý kop gözegçilik edilen.Anyk goýulan maksat jadyly guýçe eýedir.

Ýaşaýyş we haýat düşunjelerinizi amala aşyrmakda Rebbimiz ýardam bermegini sorap galýan.Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top