4:30

Pul tapmak we öňy kopeltmengiň yoly

MP3

Assolomu aleykum eziz dinglajiler! Hitaylik 49 yaşindaky Jek Mä şu gunki
gunde 12 milliard ABM dollarina eyelik etyar we dunyadaky bay
adamlaryniň biri hasablanyar. Ol 1999 yly 60 muň dollar pul bilen b 2 b
meydançasyny döretdy we şu wagt Alibaba Group firmasiniň kapitaly 150
milliard dollardan geçyar. Jek Ma yakynda pul işleb tapmany we olary
köpeltmegyň sirrlary bilen böleşdy. 2001 yly men ülakan yalňyş goyberdim.
We şeyle men kompaniyany açmakda kömek eden kardeşlere olaryň işdaky
etişjek mertebeleryňyn iň ykary üstinligi bu menedjerlykdygyny
düşündirdim.. Şol wagtda bise- prezident top- menejerlykda işlatmana
daşdan professionallary çekmek gerek diyb öýlaptym. Yllar geçdy we men şu
wagtda işletmek uçin yallaň professionallardan hiç biri kompaniyada
işlenok yone men ukyplylygyna inanmadyk kardeşlerim bise prezident we
onanam beyik wezipelerde işlab gelyarlar

Men hemişe emel edyan öz prinsiplarym bar; işe we kabul edyan kararlaryňa
bolan garaýyş seniň talantiňdan möhüdyr.Sen barlyk adamlary bir hil
pikirlamaňa mejbur edyib bilmersiň yone sen ölary bir maksat bilen
jemleb bilersyň.Barlyk kardeşlerinizi bir hil pikrlemaga mejbur edmeň
sebäbi bünuň alajy yok. Sizde işlayan adamlaryň üçdan biri size ynanmayar
Egerde Şeyle bölsa ölary şahs uçin aslä işletmely däl. Buniň erine olary
bir umumy maksat yolunda birleşdirmely/Adamlary bir ýolbaşçyä
birleştirenen umumý maksat bilen jemlemek äňsadrak. Kompaniyaniň
ýolbaşçisy işkarden name bilen tapawutlanyar.Kompaniya ýolbaşçisi öz tehnik
taydan başarnylaryny işkarleryiniň ukuplary bilen deňeşdirmely dal. El
ästynda işlayan Işkarleryniň zehiny ukuplary hemise önikinen ykary
bolmagy şert. Ýogsam siz ukubsiz işkarlery işe alan bolyaňiz/ Beyle
yagdayda ýolbaşçi namesy bilen tapawutlanyar?

Kompaniya ýolbaşçisi bir näçe yillar öňini görib bilmely. Ýolbaşçy öz
işkarlerinen tapaytly gutarnykly we talapkarçilikly bölmaga börçly.Ol her
kes taryhy taydan garaşilmadik özgerişlerden alyp çykmakga we
synmaklykdan gorap saklamaga başarmaga borçly .Ýokarda beyan edilenina
göra ýagşy ýolbaşçy öz işgärlerinen yagdaýi öňünden biliyandygy
talapkärdigy bilen tapawutlanyar. Syýasat bilen meşgul bölmaň. Sýyasat we
pul kemnen kem bir elde bolup biler. Egerde sýyasatny saylan bolsaniz onda
biznes barada yatdan çikarmaly. Ýa-da tersine. Pul bilen sýyasaty kükürt
bilen dinamit degende bolyan partlama bilen deňeşdirip bolyar. Şowsuzlyk
näme ? Hakyky şowsuzlyk bu söweş togtamagy.Başarjanlyk näme? Egerde siz
şowsuzlyk, ýaşaýşyň agyr purastlaryny we göwnüni sowatmadan üstün
çiksaniz başarjanlyk nämedigini düşunib bilyarsiňiz.Siziň
mejbyrietleryniz nämeden ybarat? Yhlasly bolmak , köp zahmet çekmek, we
şöna menseş işler siziň mejburyatiniz. Diňe tentek adamlar agyzini
gepleşmek uçin açyarlar. Akkly adamlar payhas we kalb bilen geplyarlar.
Men özüme hemişe bizlere ömr azara galmak uçin dal ýaşaýyşdan lezzet
almaga berelyandygyny. Biz başka adamlaryň ýaşamagyny göwlandyrmak uçin
yone bir ömyr işlamak uçin dal. Dyib aydyan. Egerde sizler bar wagtynyzy
işe serplab yran bolsaniz bir gün gelib ahmir ydayniz.. Diňe akmak adamlar
rjykurentlaryna gazaply bolyarlar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top