2:50

Firmanyň hukuhlary

MP3

Salam eziz radio diňlejiler. Kiçik bizness diyb atlandyrylan programmamyza
hoş geldiňiz.Bu programmayz esasan telekeçilik bilen meşgul bolup
başlamakçi bolon watandaşlarymyza peýdaly bolmagy mumkin. Programmamyz
döwamynda kyzykly we telekeçilik işinde peýdaly bolýan maglumatlar bilen
tanyşdyrýars. Telekeçilikniň hemme şekilleri uçin umumyý bolup firmalar,
kärhana hasablanýar,oloryň hemmesi uridik şahs hukukuna eye bolýarlar.Firma-
önüm öndürip çikaryş we durli pudaklarda hyzmat işlerini berjaý etmek uçin
peýda almak maksatynda baýlyklar jemleb we ondan peýdalanýan gurama.

“Firma” sözi ilki Italiýa döwletriniň demirgazyk we merkeziý
welaýatlarynda o taýda kapitalizm ösub başlanyşy bilen ulanylýan boldi. 15-
17 çi asyrlarda firmalar sany Gollandiýa,Angliýa,Fransiýa,Germaniýanyň
Ganzeý şaherlerinde,soň bolsa butin dunýa ýaýylyb gitdi.Firmalar
düzümunde durli hil önümleri çykarýan kärhanaler bolýar.Olar hemmesi
ýuridik şahs hukukuna eýe bolýarlar.
“Öz mulkinden,hojalyk işlerini alyp baranda ýa-da operatiw dolondyryşda
aýratyn mal-mülkä eýe bolan hemde öz borçnamasy üzesinden şol mal-mülki
bilen jogap berýan,öz adyndan mülkiý ýa-da nämülkiý hukuklara eýe bolup
bilýan we olary ämälä aşyrýb bilýan, borçlaryny erine etirib bilýan,sudda
dawagär we jogapkär bolüp bilýan gurama ýuridik şahs hasaplanýar.

Ýuridik şahslar özbaşdak balans ýa-da smetä eýe bolmagy gerek.Kärhanä
işlap çikarmagy giňeltmek we ösdürmek, Işkärlar birleşmesiniň dürmuşýňy
ösdüruş maksatynda gymmat kagyzlarny çikarmak we satmak yoly bilen
ýridik we fizik şahslaryň goşmaça pul serişdelerini çekmek hukukuna eýe.

Kärhanä işine degişli we telekeçileriň erkinligi we islýan iş duri bilen
meşgul bolmak mumkinçilikleri dölet kanunlarynda görkezilen.Alijilar hem,
önirijiler hem, çig mal satyjiler hem öz hereketinde erkin.

Ezizler eger-de sizde kiçik bizness boýünça maglumatlar bolsa olary biziň
saýtymyza ugratyb bilersiňiz.Kiçi biznesynyzy Hudaýy bereketlesin.Hoş sag-
aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top