5:07

Haýat gözbaşy

MP3

“Bar güýjüň bilen ýüregiňi gora,çünki ýaşaýşyň gözbaşy ýürekden gaýdýar.”(Sul/pähmleri 4:23)

Salam ezizler. Insaniýetiň diridigi we ajaýypdygy onuň ýüreginden.Ýürek insan içki agzalaryndan iň guýçlisi we zähmetkäşidir.Başga agzalar gijesine dynç alýarlar,ýone ýürek hiç haçan öz işini togtatmaýar.Ol ömür boýi insana minnetsiz hyzmat edýar.Şony aňlan ýagdaýda insan hem öz ýüregini goramagy gerek.Bunuň uçin biderek alada edwermeslik ,gysylmaslyk,dogry naharlanmak,ýürek daşyna ýag toplamaslyk we sport bilem meşgullanmak gerek. Bu işleri etmek insan uçin kyn däl. Oňy her bir insan edip bilýar,şo biltn ýüregine saglyk we rähnet berýar.Ýone bugun biz ýüregiň fiziologik ýagdaýi hakynda däl,insan haýatyndaky başga bir roly hakynda söhbetleşmagi makul gördik.

Suleýman pähmleri kitapynda Suleýman paýgember şeýle diydi: “Bar güýjüň bilen ýüregiňi gora,çünki ýaşaýşyň gözbaşy ýürekden gaýdýar.” Ol çyndan hem haýat gözbaşy.Ondan başga ol insanyň nahilli insan ekenini hem anyklap berýan zat.Insanyň hereketlerinden onuň ýüregi nahilli ekenini bilip almak mumkin. Ýada bolmasa tersine ýürekde gizlin bolan zatlar hemişe hem äşgär bolwermeýar.” Gysganç adamyň çöregini iýme,onuň lezzetli näz-nygmatlaryna höwes etme. Çünki ol içinden peýdasyny hasaplaýan ýalydyr,«Iý, iç!» diýýändir, ýöne ýüregi seniň bilen däldir.”(Sul/pähm 23:6-7). Käwagtlar “Insanyň daşky görünişi däl,ýüregi gözel bolsun”,-diyen gepi eşidýas.Çyndan hem insanňy çyndan insan edýan,oňy hemme ýygnanyşyklarda açyk garaşy almaklarynyňa sebäp bölýan zat onuň ýüregidir.Ýüregi gözel bolsa,haýat bunuň ýaly adam bilen buýsanýar.

Iň ýaman ýürek zalymlyk gözbaşy hem bolmagy mumkin.Ýokarynda aýdyşymyz ýaly insanyň hereketlerinden onuň ýüregi nahillidigini görmegimiz mumkin.Mukaddes Kitap hem bu hakda şeýle diydi: “Emma agyzdan çykan zatlar ýürekden çykyp, adamy murdar edýär. Adamyň ýüreginden erbet pikirler, ganhorlyk, zynahorlyk, azgynlyk, ogurlyk, ýalan şaýatlyk, sögünç çykýandyr. “(Matta 15:18-19).Bu inkär edip bolmaýan hakykat.Dilimiz döredijiligi bolan sözler,seredişlerimiz hemmesi ýürekden dolandyrlýar.” «Oňat agajyň erbet miwe bermeýşi ýaly, erbet agaç-da oňat miwe bermez. Agaç öz miwesinden tanalýandyr. Ýagşy adam ýüreginiň ýagşylyk hazynasyndan ýagşylyk çykarýandyr, ýaman adam ýüreginiň ýamanlyk hazynasyndan ýamanlyk çykarýandyr. Ynsanyň dili ýüreginden joşanyny sözleýändir”(Luka 6:43-45)

Ýüregimiz hem iman gözbaşydyr .Ynanç we ýürek düşunjeleri bir birinden aýrym göz onüne getirilmeýar.Ynanç diňe ýürekde bolýar.Ynanç ýürekden ýitişi ýada ýürekde artmagy mumkin. Ynançyň mekany ýürekdir.Hudaý bu hakda bize bize şeýle diydi:” Çünki çyn ýürekden iman edýän adam aklanar, agzy bilen ykrar edýän hem halas bolar. Mukaddes Ýazgylar hem: «Oňa bil baglan utandyrylmaz» diýýändir. (Rimlilere 10:10-11). Ýüregindäki ol ýada bul zada bolan ynanç kişiniň ýolyny belleýar. Ynanç diňe Hudaýa däl,başga zatlarada hem bolmagy mumkin.Hudaýdan başga zatlara ugrytdyrylan ynanç,insan ýüregini hem haýatyny hem ýok etmagi munkin.Ezizler insan ýüregi syrlara baý.Bu syrlary size diňe biziň saýtymyz äşgär edýar.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top