4:20

Anyk maksat

MP3

Salam ezizler. Ýaşaýyş maslahatlary diyip atlandyrylan programmamyza höş geldiniz.Biz özümize gerekli puly işläp tapmagymyz mumkindigine ynanmagymyz uçin,öz arzuwlarymyza ynanmak uçin,töwerekdäkileriň pessimizmine üns bermezligimiz uçin bizde ýagşy sadalyk we ýönekeýlik ätiýaçymyzda bolmagy gerek.Artykmaç biperwaý adamlar ,intelektuallar hemmesine ýetişmekleri mumkin,ýone ukup şowlulygyň ýagdaýyny çäklemegi mumkin.Haýsidir manyda çägi ýok ärzuw etmegi hem çäklemegi mumkin.

Iň başda önünize bir açyk maksaty göýuň. Üstünlik nämedigini bilmeýän adamlaryň önüne goýan anyk maksatlary hem bolmaýar. Maksatlary bolsa hem nahillidir manyda özgermeýan bolýar,olar hemmesine – ýetişen bolsalar-da,adatý aralykda ýada şowsuzlykda görünýar.Käbir adamlar özleriniň aň astyndäky negatiw ýagdaýlarynyň güçli basymy sebäbli önüne maksat göýmaga hereket hem edip görmeýärler.Hemmä işbilýan adamlar öz önüne anyk maksaty anyk müddet bilen göýndan soň öz arzuwlaryny amala aşyrmagy başlanlar.

Öz önünize özüniz islän ,gerekli ölçegdäki girdejini bellän asyl maksaty göýuň we bu maksatyň – ösüşini belläp jetwel düzüň.Ine şonda üstinlige ýetişen adamlary amatsyzlardan aýryp durýan zat edil şonuň ýaly maksat we planlar ekenini bilip alýanyz.Meselen,bir telekeçi öz önümini bir aýda 25 000 dollardan artyk satyp bilmedik telekeçi hakda aýdýlýar.Başda oňa sewda etmegi uçin ýer aýryp berildi,şol ýerdäki sewda basgançagy bu mukdardan azrakdy,25 000 dollar bolsa onuň uçin üstünlikli sowdady.Satyýjä oňy gadryny bilmek uçin başga ýagşy sowda bolýan ýeri berýärler.Netije bolsa özgermeýar,şol 25 000 dollarlygynçenli galwerýar.Satyýjy duş gelen mesele onuň maksatyndady.Ol 25 000 dollardan artyk sowda edip bilmerin diyip oýlardy we muňa aň asty hem öwrenendi.

Bu waka aň asty hakdaky pikrimiziň subuty,biz aň astymyz bilen ynanan her hilli ýenişe eýe bolup bilýas. Siziň haýatyý tejribeniz öz önünize goýan maksatlarynyz bilen bagly.Asyllykdan daş,düşuniksiz maksatlar ýada olaryň ýokdugy erbet netijeleri berýar ýada umumman netijesiz bolýar.Başga tarapdan,öz onüne anyk bellenilen maksat goýup,ony anyk meýilnama bilen berk eden her bir adam,elbettde ,öz islänine ýetişýar.Näme uçin beýle bolýar?Jogap biziň aň astymyzda ýaşyrynan:anyk maksat aň astyny iň addyý we netijeli düzgün uçin esas. Maksata ýetişmek uçin kop jan çekip işlemaginiz gerek bolmaýar,hatta az işlemaginiz hem mumkin.Taryhda üstinligi uzak sagatly der dökülen zähmet netijesi diyip hasaplanlar.Ýone siz maksata düzülmek,ýaramaz pikrlerden azat bolmak,maksata ýetişmek uçin aň astyny düzmek niýetinize ýeňil ýetişmaginize ýardam berişini tiz ara bilip alýanyz.Äz işläp,ýagşy netijeleri elinize girizýanyz.Bu tassyklaryň adalatly ekenine kopçilik üstinlige ýetişen adamlar ynam ýetirenler-olaryň syry maksatynyň anykdygyndadir.Ýaşaýyş we haýat niýatlerinizi amala aşyrmakda Rebbimiz ýardam bermegini sorap galýan.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top