MP3

Salam eziz radio dinleji doganlar! Sizler bilen radio tolkunlarynda düşüşib
duranimiz uçin Atamyza öz minnatdarlygymyzy bildiryars. Eziz dinňlejiler
biziň haytymizda köplenç duşuşylyan bir zat bar. Meselen egerde sizi ka
bir adam nadögry ayplasa siz nahilli yagdaya düşyaňiz? Şony anik aydib
bilyan bu hadysadan hiç birimiz begenmesek gerek.

Elbette biziň keypimiz bozulyp biz nahilli bolmasun başka adamlara nadip
bolsada özimyzyň günasizlikimizy subt edyb başlayris. Hereketlerimiz
oňayly netije berman yagdayda biz better tapdan düşers. Ezizler her bir
meselenyň çözgüty bar yaly beyle problemany hem tiz we aňsat çözgüdini
tapmak mumkin. Elbette iň dögry çözmek bu Hudaya ýzlenmekdir. Bizlere
Mukaddes Kitabdan tanyş bir at bar. Günleriň birinda Ysyf ybadat edene
birden ony ýüzuni gaýgy-gam basdy.

Ol özine azap beryan we oňa yaramaýan ýagday ygny hojaýyňyň ayaly ol
bilen açykdan-açyk gyzyklanyanyny yatlady. Putifaryň yaş we owodan ayaly
bardy. Purifar oňü örän söyardy we oňa butinley ynanyady. Putifaryň ayaly
bu öyde Ysyf gelenden soň bir näçe yllardan soň peyda böldy.Şoniň uçin
Ysuf oňa hyzmat etmek uçin bellenendy. Ysufňy gorenen soň yaş ayal önuň
çuň owadan gözleriny unutyb bilmedy.Beýnisine yerleşen pikrler oňa
huşunda-da düyşün-dada dynçlyk bermedy.

Aladasyz baý ýaşaýyş çalt bizar etdy we ol adamsynyň yaş , görkana we
spaýy guly bilen bir az gürleşesi geldi.Ynha şol bir az gürleşmek islegy
iki adamyň ömrini agdar-dündar edyib koyberdy. Ayal Ysuf uçin oň yaly
gyzyk bölmadik geplery geplerdy. Ysuf bolsa nahilli hem bolsa wagt
geçirmek nietynda öziniň kalbundaky zatlar öz ata-babalary yurty
öziniň bahtly çagalyk döwrüi hakda we bu erlere nahilly yagdayda gelib
galandykyny gynanib gepleb berdy.

Ysuf bular barada geplanda onuň hojayinuň ayaly bilen bolan arasyndaky
yakun aragatnaşyk ayalyň ýyreginde söygi alawuny ýakany barada pikrine-
de geltirmadik. Olaryň söhbetlery dawam eterdy. Yone ýalyňňy uzak wagt
yaşirib bolmayar. Başda hojaynyniň ayalyny joşgunly sözlery Ysufy bir az
howsala düşürsede ol hiç bir zat synlamady.Yone bir gun şeyle yagday
böldy bu hakda Ysuf yadyna salmaga-da utanyardy. Hojayýňy ayaly oňa
joşgunly söygisini ikrar etib yakyn aragatnaşyk etmagy yalbardy.

Eziz radio dinlejiler yaş oglanyň bütinley agyr yagdaya düşeniny nadib
beyan etmek bolyar? Şonda Yusuf olaryň ikkisinede butinley inanyan
hojayinyny yadlady we hojayinynan-da möhim Hudayi yadlady we özine ziyan
bolsa-da Hudaya wepaly bolmagy karar etdy. Şoniň bilen eziz radio
dinleji doganlar gepleşigimiz ahyryna etdy. Hoş sag boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top