3:18

Ene-atalar!

MP3

Salam hormatly radio diňleýjiler.Hudaýa şohratlar bolsun,ýenede siz doganlarymyz bilen radio arkaly düşüşup durs.Hormatly radio diňleýji ene-atalar,Mukaddes Kitapda ýazylanyny okap görsek Zebur kitapynyň 126:3 aýatynda.

“Çagalar Rebden bolan mirasdyr,ýatgynyň miwesi Ondan sylagdyr!”Elbettde,çagalar her birimiziň haýatymyzda möhüm rol oýnaýar.Ýone oloryň terbiýesi uçin her bir ene-ata Hudaýyň onünde jogapkärdir.Statistikä üns etsek,çaga doly geplemegi başlan wagtda kop soraglar berýan ekeni.Meselen näme diyen soragy bir günde takmynan etmiş gezek bermegi mumkin eken.

Bir seredişde onçaklym meseledäl ýaly düýulýar.Ýone bir sorag hemişe gaýtalanwerse her hilli insanyň hem gaharyny getirmagi mumkin.Ýone eziz ene-atalar,biz bir zady aýdyp geçmagimiz gerek : çaganyň soraglaryna anyk we ganagatlanarly jogap bermage hiç haçan ýaltanmaň.Bu çagalaryň akyl taýdan ösmeginde oran möhüm rol oýnaýar.

Gerek bolsa aýrym çagalar onçaklym düşünmeýan zatlarynda hem olara ýardam bermagimiz gerek.Meselen :ýagşylygy ýamanlykdan nadip aýrmak mumkinligini.Elbettde bu zat çagalarymyzyň geljekki haýatynda oran möhümdir.Şol zady çagä düşündirende bir zat oran möhüm.Hudaýa garşy bolan her hilli zat ýamandyr.Hudaýyň bardygy bolsa oran ýagşy.Çunki Ol insanlary diňe ýagşylyga başlaýar.Hudaýyň bardygy bolsa biz Onuň Sözüni okap bilmegimiz mumkin.Bundan başga Hudaý insanlardan hemişe oňaýly hereket etmeklerine garaşýar.Ýagşylygy ýamanlykdan tapowutlamagyň ýene bir aňsat ýoly,her bir insan –ol çagamy ýada ullakan adammy ozüne bir soragy bermegi gerek.

Ýagny ine şol edýan işim Hudaýyň biz insanlar uçin beren emrlerini bözmaýarmy?Ýada Hudaýa garşy dälmi diýen soraglar.Şol soraglardan soň her hilli insan özi uçin dogry netije çykaryp bilýar diyip oýlaýas. Her hilli insanyň wyždany gýnaýan iş nädögrydir diyip oýlaýan.Çunki insan bir ýagşy işi amala aşyrsa ol diňe şatlyk alyp gelmegi gerek.

Elbettde bu kop ýagdaýlarda şeýle hasaplanyp gelen.Eziz ene-atalar,häzirki günde her hilli çagalary hem öz gyzyktyrmasyna aňsat ildirmek uçin ýagdaýlar kop diysek nädogry bolmaýar.Şeýle ekeni çagalarymyz uçin dinygsyz ybadatda bolaýlyň.Olary irden okuwa ibermekden oň Hudaýa ybadat edip Onuň hemaýatyny soramak her bir ene-atanyň wezipesi diysek bolýar.Hudaý biz ene-atalar uçin beren şol sylagy gorab dogry ösdürmek hem her birimiziň wezipemizdir.Ezizler şonuň bilen bugunki gepleşigimiz öz sönüna ýetdi.Ýenede radio arkaly düşüşýinçenli höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top