3:57

Mesihdaky haýat

MP3

Salam eziz radio diňleýjiler. Programamyza hoş geldiňiz. Ezizler hiç kim
bulaga kirli suw almak uçin barmaýar. Adamlar täze we içmek uçin suw
almaga uzak ýol geçip barýar.Hemma mälim kirli suwy içen adam ondan
zäherlanmagi mumkin.Ýone saglygymyz täze we gowy suwýň çäşmesine
baglydyr.Bedenimiz sagdin bolmagy uçin täze suw talap edişi ýaly biziň
aragatnaşygymyz hem gowy gepleri talap edýar.Bugunki programmamyzda hezrati
Isa Mesih bize öldürilmeniň duýpi gazap ekenini we gazap duýpi bolsa
aragatnaşykdaky geplerimiz sebäpçi boluşyny bize öwretýar.

Bir oýlap görüň,geplerimizi näme uçin işletýas? Ýardam we goldamak uçinmi
ýa adamlara azap etirmek uçinmi? Geliň şol soraga jogap tapmak uçin Ýakup
kitapynyň uçinçi bapyna seredýas.Şol aýdy okap biz elbettde özümuze “Meniň
sözlerim suw ýaly päkmi ýa-da kirli suw ýalymy?”diyen soragy berýas. Eý
doganlarym biz mugallymlar güýçli höküme duç bolmagymyzy bilýanyz,şonuň
uçin kopleriniz mugallym bolwermeňler.Çunki hemmemiz kop hata edýas.Eger
kim gepleýan wagtda ýanlyş etmese ol kämil insandyr,butin barlygyny hem
saklap bilmege guýji etýar.

Biz tabun bolmak uçin atlaryň agzylaryna agyzzyryk salyp,oloryň butin
barlygyny dolandyrýas.Ine gamiler hem,näçe ullakan bolmasyn we guýçli
şemallar bilen ýöremesin gamiçiniň göwni nirani islese,oran kiçi bir rul
bilen dolandyryp bilýar. Til hem tä şonuň ýaly bedeniň bir kiçi agzasy,emma
ol kop ýalan sözleýar.Seret kiçi bir uçgun nahilli ullakan tokaýlygy
ýandyryp iberýar! Til bir alaw,agzalarymyz arasynda bir bözgünçy dunýa!Ol
butin barlygymyzy bulaýar.Ol jähennemden otlanyp butin gögi hem
ýandyrýar.Her hil ýawwaýi haýwan,guş, süýrenijiler we deňiz haýwanlary
ynsan zaty taparyndan saklanan we saklanyp gelýar.Ýone tili hiç bir
inasn saklap bilmeýar.

Ol sklap bolmaýan zalym guýçdir,öldirýan zäher seçip dürýar.Tilimiz bilen
Rebbimiz we Atamyza öwgiler aýdýas,tilimiz bilen Hudaýyň keşpinde ýaradylan
insanlara lagnat bir agyzdan çykýar.Eý doganlarym bu beýle bolmaslygy
gerek!Ahrym bir bulakdan suýji we ajy suw akyp çykýamy?Eý doganlarym enjir-
zeýtun ýa-da uzum agajy enjir berip bilýamy? Şor bulak suýji suw bermeýar-
a!
Ezizler bugunki programmamyz size ýarady diyen umytda.Hemişeki ýaly
öwrenenleriniz ustinden pikirleşiniz uçin size biräz soraglar taýyn edip
goýyptym.Birinji sorag.Hezreti Isanyň resuli bolan Ýakup til hakda näme
diymekçi? Ikkinçi sorag.Aýdan ýaman sözleriniz haçan we nirede adamlary
ýüregini awatanyny ýatlaýanyzmy? Uçinji sorag.Ezizlerim siz tilinizi
saklap bilman galan ýagdaýlar bolanmy? Bu we başga soraglara jogaplaryňyz
bolsa biziň saýtymyza giriň. Şahsyý maglumatlar anonim bolup galýar bundan
gaýgy etmaň. Bundan başga saýtymyzda size gerekli we peýdaly hekaýalar
bilen tanyşmak mumkinçiligine eýdirsiniz. Programmamyzdaky hekaýalaryň hem
elektron şeklini saýtymyzdan tapmagynyz mumkin. Höş ezizler Hudaýym sizi Öz
penasynda saklasyn we merhemetlesin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top