MP3

Salam,nowatdaky mowzuklarymyz arkaly siz bilen düşüşyp duranymyzdan begenýaris.Eziz doganlar Hudaýyň Ýeremýa paýgember arkaly aýdan geplerini ýatlan:

“ Men ýollamadym,olaryň özleri ylgadylar.Olar bilen gepleşmedim,özlerinden paygamberlik etdiler.Emma olar maslahatymy alsadylar,halkyma sözlerimi eşitdirerdiler,şonda halky ýaman ýollaryndan,ýaman işlerinden gaýtarardylar.”diydi Hudaý Ýeremýa kitapy 23:21,22aýatlarynda.

Men siziň öz wagzlarynyz netijesini görmezden,ýyldan ýyla,arkaýyn wagz etmeginiz mumkindigine hiç düşünmeýan.Aý, Siz bu heläk bolýan janlara gýnanmýanyzmy?Sizde öz jögapkärçiliginiz dügysy ýokmy?Hudaýyň gudraty dogrusyndaky taglymady ulumsylyk bilen öz peýdanyza bozup görkezip wagz etmage nadip edermenlik edip bilýanyz,öz aýpynyzy Oňa nädip taşlap bilýanyz?

Ýok siziň bary ukuplarynyz hümmetli, däl,siziň pelsepeniz biderekdir,siziň dilewarlygynyz gerek däl,eger wagzynyzyň bir netijesini görkezip bilmeseniz,imanynyzyň özi hem biderekdir.

Ahrym oňa hiç kimi getirmeýan adamlar Hudaýyň elçisi bolmaklary mumkinmi?Hakykatdan hem bunuň ýaly gurak,miwesiz agaç bolandan görä esgiçi ýada tüsseçykar arassalaýjy bolan ýagşyrakdir.Arzymaýan kär hem her ýagdaýda insaniýete bir peýda getirýar.

Ýone wagz edilýan münberde duran we öz işleri bilen Hudaýy şohratlandyrmaýan,Oňa bir jaňy getirmeýan ejiz adam artykdir. Ol ieýan çöreginede munasyp däl.

Eger öz iş hakynyň kemdigine şikaýat etmagi islese,onda onün wyždany oňa şeýle diyip jogap berişi gerek:”Sende bar bolanyna hem laýyk dälsin!”

Eziz doganlar Hudaý sizden birinize insan janlaryny halas etmaginize guýçli isleg bermän bolsa,ol ýagşysy kerpiç goýaýan ussat bolsyn,eger öz ruhyý dünýasini we geljekdäki bagtynyň gadryny bilse münberden uzakda dursyn.

Hudaýyň çöpanlar we mugallymlaryň çagyrmagyna degişli eradasy jemagadyň hudaýlykly agzalary pikrlerinde hem aýan bolýar.Çagyrygynyzyň subuty uçin jemagatynyz wagzlarynyzy öwüt-nesihat ekenini duýmagy talap edilýar.

Adatda Hudaý özünuň ady uçin wagz etmage çagyrýanlarynyň gapylaryny Özi açýar.Şonuň bilen eziz doganlar bugunki mowzugymyz hem öz sönüna ýetdi.Indiki mowzuklarymyz arkaly duşuşýinçenli höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top