3:49

Öwüt-nesihat

MP3

“Ysraýyllar Müsürden çykanlaryndan soň, edil üçünji aýyň birinji güni Sinaý
çölüne geldiler. “(Müsurden çykyş 19:1)Ysraýlylar haçan we nire
barmalydygyny entek bilmeýadylar.Olor uçin hemme zady hemişe Hudaý
çözýady.Ol olor Ony özleriniň dolandyrýjysy gorajyçysy we olora bary
gerekli zatlary berýan beýik zat hökmünde kabul etmeklerini halaýady.”
Şeýlelikde, Musa gelip, ysraýyllaryň ýaşulularyny çagyrdy we Rebbiň buýran
sözleriniň hemmesini olara aýan etdi. Ähli adamlar birlikde: «Biz Rebbiň
aýdanlarynyň barysyny ýerine ýetireris» diýip jogap berdiler. Musa hem
halkyň jogabyny Rebbe ýetirdi. “(Musurden çykyş 19:7-8).ysraýylyklar Hudaýa
hemme zatda gulak asmaga wada beriptiler.Şo bilen bille bu halk oran
buýsanjan we ulumsydy.Olor nägilelik bildirman Hudaýa tabun bolup
bilýadylar we Ol olora mätaj bolon bary zatlary berýar diyip
pikirlýadylar.Olor ýürekleri güna doly bolanyny we öz hereketleri bilen
Hudaý razy edip bilmesliklerini entek aňlap etmendiler.

Ysraýl halky şol äht boýunça Hudaý olary başga merhemetlepbilmesligi ýa-
daolor mätäj bolon ýagşylygy başga berip bilmesligini düşunmýadylar.Hudaý
we Bu halk arasyndaky ylalaşyk şeýledi:eger olor nägileleik bildermesden
Hudaýa boýun egseler öwezine Ol olary kabul edýar we merhemetlýar.Eger
olar boun egmeseler öwezine lagnatlanardylar we Hudaý tarapyndan
jezalanýardylar.Hormatly radio diňleýji moştaklar häzirki dpwrumizde hem tä
şony görmegimiz mumkin.

Eger her bir insan Hudaýa tabun bolsa we Rebbimiziň aýdanlaryny berjaý
etse diymek Hudaý tarapyndan olar merhemetlenýar.Ýone bunuň tersine bolsa
bu hakda siz eziz diňleýjilera aýdyp ötürmagymyz gerek däl.Gelin şol
gepimizi Mukaddes Kitapdan bir aýat arkaly düşundirip geçaýliň.Mukaddes
Kitapda şeýle bir aýat bar.Günaniň öwezi ölim Hudaýyň sowgaty bolsa
Rebbimiz keşbindeki ebediý haýatdyr.Hudaý olora bermekçi bolan öz
kanunlaryna doly boýun egmagi talap edýar.

Halk Hudaýyň kanunlaryny kemissiz berjaý etmaga dogry gelýady.Eger olor bir
zatda güna edenlerinde olar tä butin kanuny bozan bolýadylar.Indi şonuň
ýaly sorag döreýar Hudaý ysraýylylar ähtnyň öz bölegini berjaý edip
bilmesliklerini bilip durup näme uçin olor bilen äht düzdi?Hudaý olora
özünuň gunakärdigini we Ony razy edip bilmesliklerini subut etmek uçin
şeýle etdi.Elbetde hiç kim Hudaýyň kanun we emrlerini sonunaçenli berjaý
edip bilmeýar.Hudaý olor Onuň dostlary we Ol diňe öz hereketleri bilen
Onuň sylaglaryna sezewar bolup bilmesliklerini öwretmekçidi.Hormatly
dinleýjiler tä şonuň ýaly Hudaý her birimize namenidir öwretmekni
isleýar. Geliň hormatly dinleýji Ol her birimizi aýratyn
merhemetlemekçi, şona ýol bermaga öwreneýliň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top