3:04

Päl hakda düşünje

MP3

Salam eziz dostlar,bugunki mowzugymyz kopçiligimiz haçandir aýrymlary häzir hem amala aşyryp gelýan ýaňlyşlarymyz hakyndadir.Ezizler,bir hudaýlykly adamyň onüne pälmançy aýal gelip:Geliň size päl açyp goýayin.Bagtynyzdan açaýmy ýada tagtynyzdan açaýmy?”-diyip soraptyr.

Imanly adam razy bolutyr.Pälmançy aýaldan takdyry hakda bilip alanson:”Geliň indi men siziň takdyrynyz aýdaýn”-diyiptir hudaýlykly adam.Pälmançy aýal hem özünuň takdyryny bilmaga razy boluptir.

Imanly adam pälmançä:Elinizi açyň we eleinizdaki ikki çyzyga serediň.Çyzygyň biri dowzaha alyp barýar,ikkinçisi bolsa jennede alyp barýar”-diyipti degişip.

Ezizler,biz eşiden hekaýa haýatyý wakadyr.Bir tarapdan seretseniz gulkinç duýlýar.Çunki pälmançy aýal hem özünuň takdyry hakda gyzyklanýara. Pälmançy aýal adamlara päl açwerip,özümiň takdyrym näme bolýar diyip oýlan bolmagy mumkin.

Elbettde pälmançy hemme zady bilýan Hudaý däla.Pälmançy geljegi,insanyň takdyry näme boljagany hem bilmeýar.Diňe Perwerdigar hemme zady bilýandir.

Ähyret haçan boluşyny hem diňe Hudaýa mälimdir.Şeýle eken eziz diňleýji,geliň päl,jadugöýlik hakda pikr edýas.”Päl”söziniň manysy-haýaty geňrak mänyda düşünmekdir.

Emma jadügeýligi beýle düşünmek bolarmykä?Mukaddes Kitapda Rebbimiz pfýgemberlere Öz eradasyny bildirip aýanlyk beren.Paýgemberler bu aýanlygy halka ýetiren.

Ýone pälmançylar asla paýgember däldir.Olar şeýle bir kop pul işlemek uçin pälmançylyk bilen meşgullanýarlar.Hudaý Mukaddes Kitapda:”Jadügeýleri diri galdyrmaňlar”-diyip duýdyrýar.

Ýagny Hudaýa iman baglan halk arasynda,saýlanan ewreý halky arasynda pälmançylar,jadügöýler bolmaslygy gerek.Öz nowbatynda pälmançylyk güna ekenini başga halklara düşündirmek ewreý halkynyň börçy bolan.

Birinjiden başgalara düşündirmek her bir insanyň börçydir.Hudaý pälmançylygy butinleý garalaýar.Bu Hudaýyň onünde ýigrençi günadir.Her hilli günä edýan insany bolsa Hudaý jezalamagy gürrüňsiz.

Diýmek,pälmançylyk bilen meşgul insan bu düýdyryşy eşidip,pälmançylygy togtatmagy we pälmançylaryň günasi uçin hem haçda gan döken Hezraty Isadan bagyşalamagyny sorap,Oňa öz haýatyny tapşyrmagy gerek.Öz nowbatynda ,öz takdyryny bilmek uçin pälmançä ýüzlenýan insan hem Ýaradana garşy iş edýan bolýar.Şonuň bilen ezizler mowzugymyz öz sonüna ýetdi.Höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top