3:26

Sadyklyk

MP3

Salam, hormatly moştaklar. Ýene siz bilen düşüşup duranymyzdan minnetdaris. Ezizler, Mesihe eýerýan insanň haýatyndaky iň agyr mesele –bu güna garşy durup bilmekdir.Hudaý hem biz insanlardan isleýan ýekeje islegi-günasiz haýat geçirmagimiz.Kopçilik Hudaýa ynanmaýan insanlar:

Haýatda bir gezek ýaşaýas,ol beren mumkinçiliklerinden doly lezzet alyp bilmesek?Ezizler,haýatdan lezzet almak diňe güna işler arkaly amala aşýarmy näme?Haýsy insan özi güna batkasyna batyp barýarka,özünuň yzyndan başgalary hem çekmaga hereket etmeýar?

Bunuň ýaly diyip aýtmagymyza sebäb,aýrym dostlarymyz başgalary hem öz yzynan eýertimaga hereket edýar.Putifaryň aýaly,ilki özünuň ärine ýüreginde wepasyzlyk etdi.Indi bolsa ol Ýusuf hem onuň ärini aldamagyny isleýardy.Şonda äriniň onünde ikkisi hem aýpdar bolordylar.

Ýyigit bolsa näçe azap çekerdi!Ol elhenç synaga duş gelen gul ekenini indi düşündi.Ýanynda bolsa maslahat almak uçin hiç kim ýokdy.Egerde bikäsiniň ornüna gyrnak bolonyndady,bu ýagdaýda Ýusuf ol bilen bir ýerde bolmaslygy uçin hojaýynyndan ýa gurnagy,ýada onuň özüni satyp ibermagi haýyşt ederdi.

Ýone nadip hemişe oňa ýagşy gatnaşykda bolan hojaýynyň gözüne çöp dürtmek bolýar? Bunuň hiç alajy ýok!Şonda Ýusuf synaga garşy göreşmaga,ýagny hiç kime bildirmesden çydamaga şert etdiÝusuf eýwanda durýan eken Hudaýdan bu göreşmakda oňa ýardam bermagni sorap hasrat bilen gögä garap durýady.

Oňa günä edenden göräöleni ýagşyrak ýaly duýlýady.Ol hemme zada taýyndy.dine hojaýynyna azap getirmese bolanydy.Hyzmatkärlere buýruklary berip bolup,Ýusuf bikäsinden buýruk almak uçin onuň odatgyna ýol aldy.

Ol bikäsiniň garşysynda gözlerini ýere garatyp,üns-dykgatyny bir ýere jemläp eradasynda berk durýady.Ol içki tolgunyşyklaryny basmaga çalyşyp,ýene bir hüjüma çydam berdi.Şonuň ýaly eradasy güýçli adam ejiz, näzik aýal aýdan ilki sözlerinden titrep gitdi.

Ýusuf,Ýusuf!-Ol iň täsirli haýyş ýaly ýaňlanan gaýgyly ses eşitdi.Ol başyny galdyrdy we bikäsiniň owodon ýüzuni hemde gözel ,kişini özüne çekýan bedenini gördi.Şonuň ýaly söýan we söýgä teşne aýalyň gözelligini kim hem suratlandyryp bilerdi!Ýyigidiň ýüregi togtap galdy,ony güýçli duýgy alawy ýandyrýady.

Ýusuf edil şol ýerden özünuň hem we şu gözel aýaly hem güna etmekden saklap galdy.Dogry Ýusuf uçin bu aňsat bolmady.Ýone ýüregi Hudaý onünde päklihnçe galdy.Ezizler,hemişe Hudaýa sadyk galmaga hereket edaýliň.Mowzugymyz şu ýerde öz sönüna ýetdi.Höş sag aman bolun.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top