3:05

Doganlyk 1

MP3

Salam hormatly moştaklar.Ýene siz eziz doganlarymyz bilen duşuşyp duranymyzdan oran minnetdaris.Eziz doganlar Hudaý bizden haýaty billelikde geçirmagimizi isleýar.

Mukaddes Kitap buny tejribe paýlaşylan “doganlyk” diyip aýdýar.Emma bugunki günde şu söz özünuň Mukaddes Kitapdaky manysynyň koprak bölegini ýitirdi.Häzir”doganlyk” adatda söhbet, köpçülik,iýmit , şatlygy bildirýar.

“Seniň doganlygyň nire de?”-diyen sorag “ Niredaki jemagata gatnaşýaň?” we Doganlykda bolup dur” diyen gep “Täzelenmage garaşyp dur” diyen manyny aňlatýar.

Hakyky doganlyk diňe hyzmata gatnaşmakdan göra giňrak düşünjedir.Bu haýaty billelikde başdan geçirmek diymekdir.Bu öz içine akgöwünli söýmek, çyn ýürekden paýlaşmak,degerli hyzmat etmek,gurbanlyk getirip bermek,mähribanlyk bilen göwünlik bermek we Täze Ähtdaky başga “bir-biriniz” ýaly buýruklary öz içine alýar.

Doganlyga gelsek bunda göwrümlilik möhümdir.Kiçirek ýagşydir.Siz kopçilik bilen ybadat edip bilýanyz,emma bir kişi bilen doganlyga girişip bilmesliginiz mumkin.

Haçanda topar on kişiden koprak bolsa iň dynç kişi gatnaşmakdan togtaýar we biräz kişiler toparda ýolbaşçylyk etýar.Isa kiçi şägirdlik toparlary möçberinde hyzmat etdi.

Ol bundan artyk kişini saýlamagy mumkindi,emma Ol on ikki kişiden eger her bir kişi gatnaşmagy gerek bolsa iň kop – göwrümdigini bilýady. Mesihyň bedeni öz bedenine menzep hakykatda bir näçe öýjekler ýygyndysydir.Mesihyň Bedeniniň haýaty siziň bedeninize menzep öýjiklerde bardyr.

Şonuň uçin hem her bir masihyý bu oý topary bolýamy,Ýekşenbe mektep synpymy ýada Mukaddes Kitap öwrenmekmi buňa garamazdan jemagatlaryň kiçi toparlarynda gatnaşmaklary şertdir.Bu ullakan jemagatlar däl,belki hakyký birlik şekilenýan ýerdir.

Eger siz jemagady ullakan gami ýaly göz onünize getirseniz,kiçi toparlar bu gamiä birleşdirilen kiçi gaýyklardir.Hudaý kiçi toparlary hakda wada beren:” . Meniň adym bilen iki ýa-da üç adam üýşse, Men hem olaryň arasynda bolaryn».Matta 18 bap 20 aýaty.

Bagta garşy kiçi toparda bolmak size hakyký jemagady başdan geçirmaginizi kepillendirmeýar.Kop Ýekşenbe mektepleri synplari we kiçi toparlary kemillige berilip hakyký doganlyk nämedigi hakda anyk düşünjä eýe däl.Şonuň bilen ezizler möwzugymyz öz sönüna ýetdi.Biziň internet sahypamyzy ýatlatyp geçýan.Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top