4:23

Hudaýy bil

MP3

Salam. Söhbetimizi başlamasdan oň Mukaddes Kitabdan bir ayaty dykgatyňyza
takdim etmekçi: «Rebbiň müsürlilere garşy gorkezen beýik gudratyny
gürüp,ysraýyllar Rebden gorkdular. Olar Rebbe we onuň guly Musa iman
etdiler”. (Musrdan çikiş14:31)

Ýaradijimiz adamlar oňy bilýanyny halaýar. Şoniň uçinem ol biz arkaly
işlamagi makul gorýar. Töweregimizdaky adamlar bizi bilýarlar. Olor biz
näme edip bilýanymyzy we näme edip bilmesligimizny hem bilýarlar. Olor
biziň haýtymyzda diňe Hudaýyň goşulmagy bilen böluşy mumkin bolan işleri
görende Hudaýy bilýarlar.

Musa bilen Ýysrayl halky ýadyňyzdamy? Hudaýy Musa arkaly Ýysrayl halkyny
Musr ýyrdyňdan alip çikib Gyzyl Deňiz ýanynda çadyr goýdy. Ol
Ýysrayllyklarňy Gyzyl deňizi ikkä bölup gury ýerden alyp ötmekçiligini
bilýardy. Bu oňuň planydy.Hudaýy Ýysrayl halkyny hali deňňize alyb
gelmesden oň Musä şeýle diypti :”Men Faraony doňýrek ederin,ol
ýysraýyllaryň yzyndan kowalap gaýdar.Faraonyň we oňuň göşununy ýeňip
gazanjak ýeňşim Maňa şohrat getirer.Şonda müsürliler Meniň Rebbimdigini
bilerler” (Musrden çikiş 14:4) Netije nahilli boldy? Mukaddes Kitabynda
ýazylyşynçe Ýysrayl halky Hudaýyň gudraty bilen Musurliklerni yok edenini
göreňson Ondan gorkýan boldylar.Şondan soň Hudaýya we onuň guly Musa
ynandylar.

Ýa-da bolmasa Ýeşuwanyň Ýysrayl halkyny Iordan derýasyndan alyb geçenini
ýatlaň.Hudaýy Ýeşuwä Ýsraýyl halkyny Iordan derýasy dolup –daşip akyp
dürän wagtynda alib geçmagi büýrdy.Näme uçin? “Ol muny ýer ýüzindaki ahli
halklar Rebbiň beýik gudratyny bilisin diýip etdi. Şeýle-de Ol muny
Hudaýynyz Rebden hemişe gorkmagyňyz uçin etdi”. Howa Hudaýy çindan hem
bizden oňy tänäb bilmegimizi halaýar.Hudaýy biziň öňumüze biz edip bilmýan
tabşyrygy göüýanda ýa-da bolmasa siz Hudaýydan etmaga adam gudraty ejiz
bolan hyzmaty alanyňyzda Ýeehuşafat pätşä we Ýysrayl halkyny ýatlaň. Öraň
köp sanly bolan goşun bilen duşman Ýysraýl halkyna garşy söweş edende
Ýeehuşafat pätşä halkyna oraza tütmagy buýurdy.Oňuň özi hem oraza tutdy we
diz çökib Hudaýya ýalbardy:”Eý Rebbim bize garşy gelýan muňleb göşüna
garşy çikmaga biz ejizdirs
Biz näme etmagimizi hem bilmýars yone gözlerimiz saňa çiňerilip dikilen”
Hudaýy onuň beýle näläsyny eşitdimi,oňa jogab berdimi? Elbetde.Hudaýy
aytdy:”Asla gorkma saňa garşy gelýan muňlab goşündan şähtyň düşmesin,çunki
bu söweş siziki däl menki bu söweşde söweşmägiňiz hem zerurlygy yok.Hemme
öz erinde dursin,şonda sen bilen bille bolän Hudaýyň halas edýanyny görýaň”
Ehuşafat Hudaýya agu aýtdy.Hudaýy bolsa Ýysrayl halkyna garşy gelýan
goşunny ýeňdi. Eminmän bu haýatda biz hem Ýeşyanyň ýagdaýyna
düşýas.Oňümüzdaky meseleni çözmaga güýçimiz etmýar şonda Hudaýya ýalbarýas
Ol bolsa bize kömäga gelýar. Şo arkaly biz hem toweregimizdakylar hem
Hudaýyň kimdigini bilibý alýarlar. Hudaýya şohrat bolsun!Omin!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top