3:23

Başgalarny bagyşalň

MP3

Salam hormatly radio diňleji doganlar. Sizler bilen ýene radio tolkunlary
arkaly düşüşyp düranymyzdan minettars. Mesiha ynanýan kişi öz haýaty
dowamynda bir zady gowy edip bilmegi gerek. Ýagny başgalary
bagyşlamagy.Eger doly bagyşlap bilmeseňiz,doganyňyzy bagyşladyňyz diýeni
däl.

Ynsan birini doly bagyşlan wagtynda ýüregine asudalyk we hätirjemlik
gelýar.Şo bilen bille öz eden işinden şat bolup bilýar.Eger başgalarda
bagyşlap bilmeslik ruhy bardygyny görseňiz,hemişe imanly doganlary
bagyşlamaga çagyryň,çunki Hudaý biziň günälerimizi bagyşlan bahasy
bahasyz.

Beýle bagyşlaýyşny hiç zat bilen deňleştirip bolmaýar.Hudaýdan ybadat
arkaly bagyşlap bilmagi öwretmägini soraň.”Atajan Özüňe şükur.Her birimize
şo günni bereniň uçin minnetdars.Tä Sen bizleriň bir wagtlar bagyşlänyň
ýaly bizi hem bagyşlamana öwret.Omin”.Matta höşhabar kitabynyň 18:21-35
aýatlarynda bagyşlaýyş dogrysynda ajaýyp aýatlar ýazylan.

Şol aýatlary Mukaddes Kitabdan ökap çyksaňyz pikrimçe her bir masihyý kişi
uçin täze pikrler peýda bolýar.Dogry eger kimdir size degişli
adalatsyzlyk edip düran bolsa,bagyşlamak ençeme agyr.Yone Rebbimiz Isa
Mesih hemişe geçirimli bolanyny ýadyňyzdan çykarmaň.

Isa Mesih hemişe bir-birimiz uçin nusga bolup gelen we şonuň ýaly bolup
galýar.Haýatda şonuň ýaly ýagdaýlar bolýar her hilli ynsan hem ýaýdanyp
galýar.Bir soragy orta taşlap şol soragy gürrüň edip görsek. Nahilli
ýagdaýlarda birine garşy gaharlanyp ýoramagimizde özümizi aklap,şol
adamny bagyşlaýyşny islemýandiris.

Elbetde şonuň ýaly ynsan bize garşy nähäklyk eden bolsa bagyşlaýyşymyz
biraz kyn bolýar. Yone şonuň ýaly wagtlarda imanymyzyň näçe berkdigi
synalýar. Eziz radio diňleji,geçirim bermek esasan mahallede we gonşy-
golam onünde anyk bilinýaar. Meselen gonşylar bilen aragatnaşyk gowy däl.

Şonuň ýaly wagtlarda olary bagyşlaýyş diňe olary däl belki dunýawyý
dostlarymyzyň hemmesini haýran galdyrsa gerek. Geçirim beren wagtymyzda
birine degişli seni bagyşladym diyip aýdyp goýmagyň özi ýeterli
däl/Geçirim bernden soň ýokaryda aýdyp geçenimiz ýaly ýüregimize asudalyk
alyp gelmagi gerek.

Hemişe hem birinden aýyp agtaryş ýa-da men häk diyip aýtmaak dogry bolup
çykmaýar.Her bir ynsan onçe öz-özüni synap gormagi gerek. Ezizler sizler
bilen höşlaşyp ýene bir gepni ýatlatmagy özümize ygtyýar diyip
bilýas. Hemişe geçirimli bolaýlyň,şonda Hudaýyň merhemeti her birimiziň
üstimizde bolýar. Hoş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top