4:07

Maslahatlar

MP3

Eziz dinlejiler biz size haýatda durli hil ýagdaýlarda kömek berýan
maslahatlary berib barýas. Hemişe biziň gepleşiklerimizi diňlab baryň. Bir
ýeriňiz ýandyrsaňyz,derew kelem ýapragyny dograb gaty pişirilen
ýumurtganyň agyny maýda dograb garyşdyryp ýanan ýere goýuň.Biraz wagt
geçenson kakyb goýberiň,ynede biraz wagt geçenson enede gaýtalaň. Şonda
ýanan ýer tiz bitib başlaýar. Ýanan ýerde pakgarçak bolsa 1 nahar çemçe
ýaga bir nahar çemçe gaýmak bir bişmedik ýmurtganyň sarysyny garyştyryb şol
ýere köp edip çalmaly we bint bilen sarab goýmaly.Her guni saramany
täzelemeli.

Şalgam gadymdan köp hastalyklara dawa häsietinde ulanulub gelinýar. Ol
öýken ,dem alyş ýollaryndaky kesellikler, gyzgynlyk derejesi birden
göterilib gidişi,ýürek birahat bolonda peýdaly. Şalgam Ç B1,B2
witaminlara,kletçatka,karotin lara oraň baý.Gaýnatyb pişirileni dem
gysmany bejerse, arasyna mesge we bal göşüb maty gaskanda buglap
bişirileni kukregi ýmşatýar.
Bokurdak kesellende şalgam gaýnatylan suw bilen bokurdagy çaýkamaly,
ýumşajyk pişenini sorkuldap agran ýerlerine basmak peýda berýar. Şalgam
pişirilende erkibindaki glýkoza ajyhurş ýagyna öwrilýar. Ajyhurş ýagy
işdäni açýar we nerwleri rahatlandyrýar. Öý ýagdaýynda şalgamdan gaýnatma
taýarlamak onça kyn däl.Ikki nahar çemçe maýda dogralan şalgam usune bir
stakan suw salyb 15 minut gaýnatylýar,Sowuklamada ¼ (çärýek) stakandan
içilýar
Şalgamdan tagamly nahar we salatlar taýarlamak mumkin. Sowuk şalgam
taýarlamak uçin perrek edip şalgamy dograb ýüzune duz sepib manty
pişirilen gasgana goýup 20 minut bişirilýar.Yssy şalgamyň usine mesge
çalynýar. Şowanson saçaga goulýar. Bir kile şalgama ýarty çaý çemçe
duz,bir nahar çemçe mesde göşulýar. Şalgam dolma taýarlamak uçin bolsa
şalgamy artyştyryb ortasyny öýub alyb içine duz sepilýar.
Goýun ýa-da mal eti üwelýar ,sogon we tuwi aralaşdyrylýar. Taýyn bolonson
bolsa şalgam kasalaryna salyň.Manty gaskanda ýarym sagat pişiriň. Pişenson
usine mesge ýa-da gaýmak guýp saçaga getiriň. 10-12 şalgam uçin 0,5 kile
döwlen et, 200 gr tuwi,2 san sogon, tagama görä duz,burç,tmin,ýarym stakan
gaýmak ýa-da 100 gr mesge ulanylýar.

Indi bolsa tebigat sylaglaryndan biri bolan erik hakynda aýdyp
geçmekçi. Erigiň terkibinde 27 paiz gand,organik
kislotalar,pektin,krahmal,aşgarlaýjy maddalar, demir,mis,kalsiý,
magniý,ýitamin Ç we karotin bar. Erikden taýarlanan kaky ýürek sançand,dem
alyş yollary çişmesinde,gökbogma we gyzgyny bar adamlara öraň peýdaly.
Ajöze erik iman makul. Aşgazan hastalyklary bar adamlara,ýaşy ullylara
erigi kemrak iýmagi maslahat berýas. Olora erik ýa-da onuň kakyndan
taýarlanan nahar we suýjilikler gowy.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top