MP3

Hudaý ,Ýusuf maşgalasynyň başlygy we häkimi bolüşyny anyk görkezip berendi.Butin geljek Hudaýa aýdyndyr.Ol hemmemiziň geljegimizden habary bar.Belkim kimdir men gizlin edýan işlerim bar oňy özümden başga hiç kim bilmeýar diýip oýlaýandyr.Belki şeýledir hem.Ýone şo dostymyza Hudaýdan hiç zady ýaşyryp bolmaýar diýip aýtmagy isleýas. Hatta Ol entek birine geplämän ýada bolmasa entek oýlap amala aşyrman pikrlerimizi hem başyndan sonünaçenli bilýar.

Şonuň uçin hem biz oňy Hudaý diyip bilýas we ynanýas.” Bir gün Ýusubyň doganlary kakalarynyň dowarlaryny bakmaga Şekeme giden wagtlarynda, Ysraýyl Ýusuba: «Doganlaryň Şekemde dowarlary bakyp ýörler. Sen olaryň ýanyna gidip gel» diýdi. Ýusup: «Bolýar, gidäýerin» diýdi. Ýakup Ýusuba: «Git-de, doganlaryňdan habar al. Janlary sagmyka, dowarlar tükelmikä, bilip gel» diýip, ony Hebron deresiniň içi bilen ugratdy. Doganlary Ýusuby uzakdan görüp, heniz ýakynlaşmanka, ony öldürmegiň kastyna çykdylar.

Olar biri-birlerine: «Hanha, düýş görüji gelýär. Geliň, ony öldürip, şu gurruk guýularyň birine taşlalyň-da, ony bir ýyrtyjy haýwan iýipdir diýeliň. Onsoň göreli-bakaly, onuň düýşleri çyn bolup çykaýarmyka!» diýişdiler.

Ýusuf doganlarynyň ýanyna gelende, olar onuň egnindäki üýtgeşik donuny sypyrdylar-da, Ýusuby gurruk guýa taşladylar.

Midýan täjirleri ol ýerden geçip barýarkalar, doganlary Ýusuby guýudan çykaryp, ony ýigrimi kümüş teňňä ysmaýyllara satdylar. Olar bolsa Ýusuby Müsüre alyp gitdiler.

Şol arada midýanlar Ýusuby Müsürde faraonyň janpenalarynyň baştutany Potypara satdylar.(Gelip çykyş 37:36).

Hudaý Ýusufa häkim bolüşyny wada edipti.Ýusuf bolsa maşgalasy we Watanyňan aýrylyp Müsürde guldy.Ýone Hudaý beren wadasyny sonünaçenli berjaý edýar.Hudaý geljekde näme boljagyny bilýar.Ol Ýusufyň geljegini önünen bilen.Ol meniň hem geljegimi önünen bilýar.Ol siziň geljeginizi hem bilýar.Hormatly radio diňleýji moştaklar

Ýusuf başynan nämeleri geçirenini her birimiz oran ýagşy bilýas.Onuň Müsrdäki haýaty dowamynda başynan kop kynçylyklary geçireni her birimize mälimdir.Ýone Ýusuf her bir kynçylyga Hudaý tarapynan iberilen diýip ynanýady.Bu hakykatdan hem şeýle bolup çykdy.Bary azaplara çydamly we berdaş beren Ýusuf y wagty sagaty gelip Hudaý ýükseltdi.Hormatly diňleýji Ýusufyň haýatyndaky wakalar edil her birimiziň haýatymyzda ýüz bermagi mumkin.Size sönünaçenli çydamly boluň diýarin.Hudaý öz perzentlerini azapa goýup tomaşa edip ötürmaýar.Bizi tä pişip etiliýnçenli garaşýar we elbettde biziň köçemizde hem baýram bolmagy uçin mumkinçilik berýar.Eger Mukaddes Kitapyň Petrus kitapyny okap görseniz Sönünaçenli çydanlar halas bolýar diýen aýaty tapmagynyz mumkin.Omin.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top