MP3

Salam eziz radio diňlejiler. Efirde siz uçin taýyarlanan eşitdirişimizden ene biri. Bir iňlis nakyly bar,onda şonuň ýaly aýdylan: «Taýak-daş meniň sünklerimi syndyrmagy mumkin, emma söz hiç haçan maňa zyýan etkezib bilmayar” Yone myň ahmyr bilen aýdýas bu butinleý nädögry!

Sözler öraň güýçli azap berip bilýar,hatt-da fizik taýdan azap bermägi hem mumkin.Size dil ýetirende ýa-da aldanlarynda düýan ýigrenç we görky,ýüregiňiz hereketinde we gan düzümunde agyr özgerişler döretmägi mumkin. Rehimsiz sözler,gorkunç wakalar, adamda ýürek tutma we beýniä gan inmägä hem sebäp bolmagy mumkin. Agry bu möhüm saklaýan klapan ýaly gep.

Eger aýagyňyzy kesib alsaňyz düýan agry sizi ýaralananynyz barada düýdurup seresaply bolmagyňyzy soraýar. Sizi söýenler göwünlik berip wraça ýüztütmagyňyzy zerur bolsa ýaraňyzy tikmekleri mumkin. Dil etirinde ýigrenç düýgysy kişiniň tebigy reaksiýasy. Eger göwne degme önçaklym ulakan bolmasa ýigreneniňizi kabul edip özüňuzi ele almak gerek.

Yone egerde göwne degme agyr bolan bolsa beýle ýagdaýda size kömek gerek bolýar.Agryä unüssyz bolmak bolmaýar. Size kömek berib bilýan ýa-da sizi köşeştirib bilýan adama ýüregiňizi açmak gerek. Köplanç ýürek agry basylmagy uçin wagt gerek bolýar. Ylalaşyp almak uçin siziň göwnunize degan kişi bilen gepleşip almak eterli bu iň gowy görnüş. Adatda ýürekdäki ägryny alyp täşlab onuň tiz ara sagalyb gitmägi uçin şonuň özi eterli bolýar.

Bu dezinfeksiýa edip we bint bilen sarap göýülan ýara tiz düzelip gidişi ýaly gep. Emma ýagdaýyi göz öňüňe getiriň :siz gaty gaýgyly,siziň göwne degen adam hakynda başka eşitmägi halamaýaňyz,geplaşmagi asla halamaýaňyz. Siz düýan gazap geçib gidenok.Gaýtam güýçlenib gaty köp öýke öwrilýar.Her gezek bolüp geçen wakalar hakynda öýlaňynyzda içiňizden gazapyňyz gözgalýar.

Bu düýgi içiňizde tüsselep daştöwerege ýaýraýar. “Men hiç haçan hiç kime ýananmaýan”-diýaňyz öz-özüňuze we şondan soň adamlaryň size ýakynlaşmagyna yol goýmaslyga hereket edýaňyz. Eger kine düýgysy öraň güýçli bolsa içki stress saglyga hem öz täsirini görkezýar. Her hhilli wraç size ýürekdäki agryklar arkaly şipa tapyb bilmýan kesel adyny aýtmägy mumkin.

Belki birinçi gewzekgi gazap oňçaklym gorkunç daldir,emma uzak dowm edýan oýke-kine howply. Öz peýdamyz uçin hem geçirim bermagi öwrenmägimiz gerek Başkalara geçirim berip bilmägimiz biziň berk imanda düraňymyzdan derek berýar. Ene radio tolkynlarynda düşüşynça hoş sag boluň!

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top