MP3

Salam eziz doganlar,siz eziz dostlarymyz bilen ýenede sag aman duşuşup duranymyzdan oran begýanaýris.Nowbatdaky mowzugymyz siz ezizler uçin taýýarlandy.

Eziz doganlar,haçandir siz haýatda häzirkiden we şu ýerdakinden göra koprak zat bardygyny doly düşünseniz we haýat ebediýet uçin taýýarlamak ekenini synlasanyz,siz başgaça ýaşamagy başlaýanyz.

Siz ebediyet nurynda ýaşaýyşy başlaýanyz we bu aragatnaşyklarynyz,wezipeniz we weziyeti dolandyrmagynyza görmegeýlik bagyşlaýar.Birden-kä size möhüm bolup görünen kop hereketler,maksatlar we hatta meseleler ahmiyetsiz,kiçi we uns etmage degmiýan bolup gorunýar.

Siz Hudaýa naçe ýakynlaşsanyz,başga zatlar şonça maýda bolup görünýar.Haçan siz ebediýat nurynda ýaşasanyz,siziň gymmatlyklarynyz özgerýar.Siz wagtynyz we pulynyzy danalar ýaly ulanýanyz.

Siz aragatnaşyklar we harakteri şan-şöhrat ýada baýlyk ýada üstünlikler ýa hatta şatlykdan hem üstün goýanyz.Siziň gymmatlyklarynyz başgadan tertiplenýar.Meşhür mertebe we modalar sizi başga gyzyktyrmaýar.

Resul Pawlus :” Emma öň bähbitli saýan zatlarymy indi Mesihiň hatyrasyna biderek saýýaryn. “ diyip aýdýar Filipiýlilere hatynyň 3 bap 7 aýatynda.

Eger siziň ýerdaki haýatynyz hemmesi bolsa,menim pikrimçe,siz oňy badyna ýaşap gutarmagy islerdiniz.Siz ýagşy we düzgün-tertipli bolmagy ýatdan çykarýadynyz we hereketleriniziň netijesinden hiç hilli alada düşmezdiniz.

Siz özüniziň unsinizi butinleý özünize garatardynyz,çunki siziň hereketleriniz sonunan size gapma-garşylygy getirmezdi.Emma ölüm iň soňy däl.We bu kop özgerişler edýar.Ölüm siziň togtamagynyz däl,belki ebediýata geçmeginizdir,şonuň uçun ýerdaki her bir hereketleriniziň ebediý netijeleri bar.

Her bir hereketimiz bir akkordy urýar we bu ebediýetde ses berýar.Häzirki zamandaky haýaty iň weýran edýan zat bu gysga pikr ýoretmekdir. Haýatynyzy doly ýaşamagynyz uçin ebediýat nyşany hemişe aňyňyzda we onuň gymatlyklary galbynyzda bolmagy gerek.

Şu wagt we şu ýerdakine göra haýatda kop zat bar.Bugunki gun aýsbergiň görunýan uçydir.Ebediýet bolsa ýüzden siz görüp bilmeýan onuň galan bölegidir.Ebediýetde Hudaý bilen bille bolmak näme menzeýar? Adalatlylyk bilen baha berýan bolsak biziň aňymyzyň sygymlylygy jennediň ajaýyplygy we beýikligini sygdyryp bilmeýar.

Bu göýä internedy garynja suratlandyryp bermage hereket etmage meňzeýar.Bu manysyzdyr.Ezizler hazirlikçe höş sag aman boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top