3:43

Ýaman ruhlar

MP3

Salam eziz radio dinleji doganlar. Sizler bilen ene-de radio tolkularymyz
arkaly sag-aman düşüşüb duranymyz uçin Hudaýya şukurler aýdyas.Ezizler baş
üsüne diňläň, radio efirda nobatdaky programmamyz! Ezizler biz köp gezek
bir döwletde bir adam ölip gaýtadan direliptyr diyan gepleri eşitýas. Näme
diyip öýlýaňiz eziz radio dinleji doganlar,bü geplere ynanmak bolyarmi?
Elbette yok,çunki ynsan ölenden soň umuman gaýtadan direlmýar.

Diňe Hudaýyň özi kä bir kişileri ynsanlara Öz güýç –kuwwatyny görkezmek
uçin gaýtadan direlten.Egerde ynsan :”men ölüp gaýtadan direldim” diyp
aýdyan bolsa,belki ol ýary ölüm ýagdaýyndaa bölan dyip aýytmagymyz mümkin.
Häzirki günda dürli hil gözbagçylar, jadygöyler, palçylar ynsanlary
aldap,dürli tömaşalar görkezib gelyarlar.Iň gýnançlysy köp ynsanlar bü
ýalaňlara ýnanyb galýarlar. Hatt-da olar ölen adam bilen gürleşenini hem
tassyklýarlar.

Ňowwa, eziz doganlar,bu bolsa hakykat. Çünki ýaman ruhlar bilen ynsan
habarlaşmagy mümkin we özüne gerek maglümatlary almagy mümkin.Yone muny
soňy şü wagtaçä göwlyk bilen gytarmädik. Näme bolonda hem Hudaýy palçy
we jadygöyler bilen arabaglanyşyk etmegi gadagan edýar. Ölen adamlaryň
takdyry bilen diňe Hudaýy gyzyklanmagy we olory jennete ya-da jahanneme
ibermegi mumkin. Şonüň yaly eken biz ynsanlar Hudaýyň oňuňde butinleý
ejizdirs.

Eziz radio diňleji doganlar,yadyňyzda bolsa Şowul palçä ýüzlenyar.Şonda
Şowulyň hizmätkärlari şü towerekden bir palçi ayaly tapib önüň ýanyna
Şowulny getriýarlar. Şowul özüniň titreb düran elleri bilen patşalyk
täçini egyn-eşiklerini çikaryb taşlyar. Maksaty oňy hiç kim edyan işlerinde
tänämäslygy uçin/Çunki patşä özi çikaran kanunyny bozüp durdy. Şowul özüne
degişli bolan adamlarynyň kä birlarini alyp şaheriň daşyna çikip gije
palçynyň öýine gelyarlar. Palçynyň öýinde nämeler bolonyny özüňiz gowy
bilyanyz.

Eziz doganlar,Şowul Hudaýy bilen maslahatlaşib iş gorüşden görä,palçä
ýzlenmemegi üsünrek gördi. Bunü netijesinde öz günälerine layklykda jeza
tapdi, Elbette Hudaýy bu işleriň barysyndan habary bardy.Ýone Şowul özi
başlaän işinden togtamagy we Hudaýyň öňüne gelib toba etmägy ýadyndan
çikardi. Eziz radio diňleji doganlar Hudaýyň gadagan eden zatlaryň barysy
şeyleligine galmagy gerek.Oňi kimdir bözmaga asla synanyşmasyn.

Beyle gadagan edilen zady bözmaga synanyşan kişi elbette jezasiz
galmayar. Ezizler, Zebur kitabynyň 118 bab 7-8 ayatlarynda şeyle
ýazilan: «Adalatly hökümlerinňi öwrenen çagym päk ýürekden Sana öwgi
aydaryn. Seniň parzlaryňy berjaý ederin,butinleý terk etmegin meni” Ezizler
şoniň bilen programmamyz öz ahryna etdi. Hoş gag boluň.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Scroll to top